စာၾကည္႔တိုက္တို႔ဥပေဒ နင္ဘယ္ကိုင္းမွာေန

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၉ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာၾကည္႔တုိက္ဥပေဒမူၾကမ္းႀကီးသည္ကား ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင္႔ထြင္း ဆိုသလို ရင္ဝကိုစံုကန္ကာ အခုရက္ပိုင္းမွာ ထြက္ရွိလာခဲ႔သည္။ ေလ႔လာ ဆန္းစစ္ ၾကည္႔ရ သေလာက္ ဆိုလွ်င္ကား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ ေရးသား စီစဥ္ခဲ႔ေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းဟု ၾကားသိရသည္။   မူၾကမ္းထြက္ထြက္ျခင္းမွာပင္ စာၾကည္႔တိုက္မွဴးမ်ား စာၾကည္႔တုိက္မ်ားကို စာအုပ္ ေငြေၾကး လိုအပ္သည္႔ပစၥည္း မ်ားစြာတို႔ကို ကူညီေပးေနၾကသည္႔ ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စာေပခ်စ္သူမ်ား စသည္႔ျဖင္႔ တၿပိဳင္နက္ ညီညီညာညာ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။   ေသခ်ာသည္ကေတာ႔ စာေပအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ သေဘာထား စာအုပ္စာေပမ်ားကို လွဴဒါန္းၿပီး တႏိုင္တပိုင္ စာၾကည္႔တုိက္မ်ား လုပ္ကိုင္ကူညီေပးေနၾကသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား စာေပခ်စ္သူမ်ား၏ အသံမ်ား ၿမိဳ႔နယ္ …