သြားပိုးစားျခင္းႏွင့္ သြားဖံုးေရာင္ျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ဘာေတြလုပ္ဖို႔လိုသလဲ?

မော်လမြိုင်၊ ၁၅ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀

ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အစားအေသာက္ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘာေတြ သိထားသင့္သလဲ?

မော်လမြိုင်၊ ၁၃ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀