ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြေၾကးလဲလွယ္ ေစ်းနႈန္းမ်ား

412m

ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြေၾကးလဲလွယ္ ေစ်းနႈန္းမ်ား

112

ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြေၾကးလဲလွယ္ ေစ်းနႈန္းမ်ား

3011