မွန်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ လာရောက်သူများ Quarantine ဝင်ရမည်

This slideshow requires JavaScript.

မော်လမြိုင်၊ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s