၂၀၂၀ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း အြန္လိုင္းမွ ၾကည့္ရန္

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း ကို အြန္လိုင္းက ၾကည့္ရန္ ေအာက္ပါ Link မွ တဆင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

https://www.myanmarexam.org/

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s