လူ ၅ ဦးအစား လူ ၁၅ ဦးျဖစ္ေစ၊ လူ ၁၅ ဦးထက္ပို၍ျဖစ္ေစ စုေဝးျခင္းမျပဳရန္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္

Mass gathering for 15

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၂၉ ဇူလိုင္ ၂၀၂၀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s