လူစုလူေဝးေနရာေတြနဲ႔ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားရိွရာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

လူစုလူေဝးေနရာေတြနဲ႔ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားရိွရာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကဖို႔ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s