ေမာ္လၿမိဳင္က သစ္ေတာ႐ုံး

This slideshow requires JavaScript.


ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀

၁၈၉၇ ခုႏွစ္ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္၌ သစ္ေတာဌာနျဖစ္ဖြင့္ရန္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရမွ သေဘာတူၿပီးေနာက္ သစ္ေတာ႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာ႐ုံးဖြင့္လွစ္မွတေလၽွာက္လုံးတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္သည့္ ကာလတြင္သာ ႐ုံးအုပ္ခ်ဳပ္မွုရပ္စဲခဲ့ၿပီး တေလၽွာက္လုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ေသာ ႐ုံးလည္းျဖစ္သည္။

သစ္ေတာ႐ုံးေပၚလာျခင္းမွာ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရမွ အိႏၵိယနိုင္ငံ ကလကတၱားမွ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီ၏ ႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္မွူး ေဒါက္တာေဝါလစ္ကို ႐ုကၡေဗဒဆိုင္ရာ စုံစမ္းခ်က္ အစီရင္ခံေစရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့သို့ ေစလႊတ္ျခင္းမွ စတင္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေဝါလစ္သည္ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သံလြင္ျမစ္ကို မိုင္(၄၀)ခန႔္ ဆန္တက္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ အထၳရံျမစ္ကို မိုင္ (၁၀၀) ခန႔္ ဆန္တက္ၿပီး သစ္ေတာမ်ားကို ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့ရာ ကၽြန္းပင္မ်ားအလြန္ေပါမ်ားသည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ယင္းသစ္ေတာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ အရြယ္လြန္၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ကၽြန္းပင္မ်ားကိုသာ ခုတ္လွဲရန္ ကၽြန္းပင္ငယ္မ်ားကို ခုတ္လွဲျခင္းမွ တားျမစ္ရန္၊ ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ား ထပ္မံထူေထာင္ရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။

ယင္းကာလက တနသၤာရီတိုင္းမင္းႀကီး မိန္ေဂသည္ ပုဂၢလိကသစ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ေစရာ ထင္သလို ခုတ္ၾကသျဖင့္ ကၽြန္းပင္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္ကိုေရာက္ရွိလာေသာ ေဒါက္တာ ဟဲသဖား (၁၈၃၆ တြင္ေရာက္ရွိ)၊ ဗိုလ္ႀကီး ထရီမင္းဟီးယား (ပထမဆုံးသစ္ေတာဝန္ေထာက္ – ၁၈၄၀ တြင္ ေရာက္ရွိ)၊ ဗိုလ္ႀကီး ဂတ္သရီး (၁၈၄၃ တြင္ေရာက္ရွိ)၊ ေဒါက္တာေဖာလကိုးနား (၁၈၄၉ တြင္ေရာက္ရွိ)၊ ေဒါက္တာမကၠလဲလင္း (၁၈၅၂ တြင္ေရာက္ရွိ) တို့က သစ္ေတာပ်က္စီးမွုအေျခအေနမ်ားကို ၿဗိတိသၽွတို့ထံ ၾအေခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ပညာရွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၿဗိတိသၽွအစိုးရက ကန႔္ကြက္ခဲ့ၿပီး ၁၈၉၇ ခုႏွစ္မွသာ သစ္ေတာဌာနဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းမွုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

႐ုံးေနရာမွာ ဗဟိုလမ္းႏွင့္ သစ္ေတာ႐ုံးလမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိပါသည္။

#MoM@admin
#ေမာ္လၿမိဳင္မွတ္တမ္း
ကိုးကား – သစ္ေတာ႐ုံးသမိုင္း

#ယခင္ယခုေမာ္လၿမိဳင္
#Mawlamyine Daily
(ဤစာမ်က္ႏွာသည္ Memoris of Mawlamyine ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Mawlamyine Daily တြင္ေဖာ္ျပသည္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s