အစိုးရသက္တမ္းမကုန္ခင္ မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေစလို

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္းမကုန္ခင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၆) လပတ္အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စည္ပင္ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္က ေဆြးေႏြး တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ျပီး စည္ပင္ဥပေဒအရ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားကို မျဖစ္မေန ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ျပဌာန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မတီကို ယေန႔ထိ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

“ဒီကိစၥကို အေလးအနက္ထားျပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းသလို အစိုးရအဖြဲ႔က ဒီကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကတိဝင္ထားတဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီသက္တမ္းမကုန္ခင္မွာ ပီျပင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

စည္ပင္ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေက်အလည္ေဆြးေႏြးတင္ျပ ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းမႈမ်ားရွိခဲ့သလို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းနိုုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

စည္ပင္ေကာ္မတီကို မဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေသးျခင္းသည္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖဆိုထားသည္။
“သက္တမ္းမကုန္ခင္ (စည္ပင္ေကာ္မတီ) ေရြးသြားဖို႔ဆိုတာက လာမယ့္ဘ႑ာေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပၚမွာ မူတည္တယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္အျပီး ေျပာဆိုထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ား ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖစ္သည့္အတြက္ စည္ပင္ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို မျဖစ္မေနအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ရန္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုလည္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ျပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္သည္။

Mawlamyine Daily
ဟံင္သာ
#moncivilcommittee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s