ႏွစ္ (၁၅၃) ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေမာ္တင္လိန္းဂ်ပ္ဆင္ေက်ာင္း (သို့) အထက (၆) ေမာ္လၿမိဳင္

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀

ယခင္ မစ္ရွင္လမ္း ယခု ထားဝယ္တံတားလမ္းႏွင့္ အထက္လမ္းမႀကီးေထာင့္ရွိ ေမာ္တင္လိန္းဂ်ပ္တင္ဟု ေခၚတြင္ေသာ အထက(၆) ေမာ္လၿမိဳင္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ထင္ရွားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၃) ႏွစ္ သက္တမ္းရွိေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္တင္လိန္းဂ်ပ္ဆင္ေက်ာင္းမွာ စတင္တည္ေထာင္ခါစက မိန္းကေလးေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ေအဘီအမ္ မိန္းကေလးေက်ာင္းဟု ေခၚတြင္သည္။

ေမာ္တင္လိန္းဂ်ပ္ဆင္ေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမွာ ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ သိကၡာေတာ္ရ သင္းအုပ္ဆရာ ဟာဇြယ္၏ သမီးျဖစ္သူ စူဆန္ဟာဇြယ္ဆိုေသာ ေမာ္လၿမိဳင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဓမၼတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။

မူလက စာသင္ေက်ာင္းေနရာ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့ရွိ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး သမားေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာေမာ္တင္ကို ဂုဏ္ျပဳၿပီး မွည့္ေခါိသည့္ ေမာ္တင္လမ္းတစ္ခုရွိခဲ့သည္။

၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္သည့္အခါ မစၥစူဆန္ဟာဇြယ္သည္ ယင္းေမာ္တင္လမ္း (Morton Lane) တြင္ တည္ေထာင္သျဖင့္ အမ်ားက ေမာ္တင္လမ္းဟု ေခၚဆိုၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမာ္တင္လိန္းဂ်ပ္တင္ေက်ာင္းအျဖစ္ အမည္တြင္လာခဲ့သည္။

#MoM@admin
#ေမာ္လၿမိဳင္မွတ္တမ္း

ကိုးကား – ေမာ္တင္လိန္းေက်ာင္းသမိုင္းနိဒါန္းစာစု – အံ့ေက်ာ္

Mawlamine Daily
(ဤစာမ်က္ႏွာသည္ Memoirs of Mawlamyine ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Mawlamyine Daily တြင္ေဖာ္ျပသည္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s