ေျပာမွသာ သိၾကမည္ ဆိုလွ်င္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၆ ေမ ၂၀၁၉
 
စာေပ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတိုင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းတို႔၏ တိုးတက္မႈယႏၱယား ဖြ႔ံျဖိဳးမႈစာရင္းဇယား တိုးတက္ေရး သယံဇာတ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင္႔အတန္း မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ ၾသဇာတိကၠမတို႔၏ အျမဳေတ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံသား အားလံုးႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ အတိတ္ ပစၥဳပန္ အနာဂတ္တို႔၏ ယံုၾကည္သက္ဝင္ရာ သက္မဲ႔ ဒုတိယ ဘုရားသခင္ ျဖစ္သည္။
 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ပညာေရး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား ဓေလ႔စရိုက္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား တိုးတက္မႈမ်ား အဆင္႔အတန္းမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အေရးအရာကိစၥရပ္မ်ား အထူးထူး အေထြေထြ အားလံုးတို႔ကို စာေပအဆင္႔အတန္းျဖင္႔ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ကာ သံုးသပ္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ စာေပ ႏွင္႔ ပညာေရးက႑တို႔သည္ ႏိုင္ငံတိုင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းတို႔၏ အထြဋ္အထိပ္ သရဖူတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေလသည္။
 
ဤကမၻာေလာကေပၚတြင္ရွိေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးတို႔၏ မီးကိုစတင္မေတြ႔ရွိခင္ ေခတ္ကာလမ်ား မွသည္ ေက်ာက္ေခတ္ ေၾကးေခတ္ သံေခတ္ လက္မႈစက္မႈေခတ္ ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ျဖစ္ေသာ ကမၻာႀကီးဟာ ရြာႀကီးတစ္ရြာ ဟု ေခၚဆိုသံုးႏႈန္းကာ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အိုင္တီေခတ္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား အားလံုးတို႔၏ အေျခခံေဖာင္ေဒးရွင္း သည္ လူသားတို႔၏ အေတြး အေခၚအယူအဆမ်ား စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ႏုင္႔ တစ္ဆင္႔ထက္တစ္ဆင္႔ တိုးတက္ျမင္႔မားလာေအာင္ ျဖည္းျဖည္း မွန္မွန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္ျမန္ မွန္မွန္ ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ႀကိဳးစား အားထုတ္လာခဲ႔ၾကရာမွ ယခုလို ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ေခတ္သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ အရြယ္ေရာက္လာခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။ထိုအေတြးအေခၚ မ်ားမွတဆင္႔ စာေပမ်ား အကၡရာမ်ား အမွတ္အသားမ်ား သေကၤတမ်ား မွတ္တမ္းမွတ္ရာအတိုေကာက္မ်ား ႏုတ္စ္မ်ား ထိုမွတဆင္႔ ေက်ာက္ထြင္းအကၡရာစာမ်ား မွင္စာမ်ား ေပစာမ်ား လကၤလာမ်ား ပ်ိဳ႕မ်ား ရတု ရကန္မ်ား အဲခ်င္းမ်ား အိုင္ခ်င္းမ်ား ငိုခ်င္းမ်ား စသည္ျဖင္႔ ေတးထပ္မ်ား ဂီတမ်ား တူရိယာမ်ား ေျမဝိုင္းကဇတ္မ်ား သဘင္မ်ား ျပဇာတ္မ်ား ေအာ္ပရာမ်ား ရုပ္ရွင္မ်ား ဗြီဒီယိုမ်ား စသည္ျဖင္႔ ဝကၤဝုတၱိစာေပ အမ်ိဳးအစားမ်ားအထိပင္ တိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။
 
စာေပေလာက၏ အခန္းက႑တြင္ အေရးႀကီးသည္႔ တာဝန္ရွိသည္႔ အပိုင္းမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ႔လာၾကည္႔မည္ဆိုလွ်င္ (၁)အစိုးရႏွင္႔ ဌာနဆိုင္ရာတို႔၏ တာဝန္ရွိေသာအခန္းက႑မွာ ၂၀% (၂)စာေပဖန္တီးသူမ်ား၏ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းက႑မွာ ၂၀% (၃)လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုႏွိပ္တို္က္မ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ စာေစာင္ မဂၢဇင္း စသည္မ်ားႏွင္႔ ထုတ္ေဝသူမ်ား အယ္ဒီတာမ်ားတို႔၏ ပံ႔ပိုးေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းက႑မွာ ၂၀% (၄)ပညာေရးဌာန၏ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းက႑မွာ ၂၀% (၅)စာေပခ်စ္သူတို႔၏ တာဝန္ရွိေသာအခန္းက႑မွာ ၁၀% ႏွင္႔ စာဖတ္သူတို႔၏ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းက႑မွာ ၁၀% တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
 
အစိုးရႏွင္႔ ဌာနဆိုင္ရာတို႔၏ အခန္းက႑မွာ စာေပႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား စာေပဖန္တီးသူ အသက္အရြယ္ ဂုဏ္ဝါႀကီးျမင္႔သူ ဆရာ/မႀကီးမ်ား စာေပဖန္တီးသူ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားတို႔၏ တက္လမ္းမ်ား ဖန္တီးမႈမ်ား တီထြင္ ၾကံဆမႈမ်ား လိုအပ္ေနေသာ ေဖးမမႈမ်ား ေထာက္ကူမႈမ်ား က်န္းမာေရးေစာင္႔ေလွ်ာက္ေပးမႈမ်ား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင္႔ ေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ စာေပႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကိစၥအဝဝတို႔အား အခြန္ ေျဖေလွ်ာ႔ေပးမႈမ်ား စကၠဴေဈးႏႈန္း စာေပႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကုန္းလမ္း ေရလမ္း ေလေၾကာင္းမ်ားမွ သယ္ယူစရိတ္ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ စာတိုက္ႏွင္႔ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္မွန္ ေသာ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေသာ ေငြကုန္ ေၾကးက် သက္သာကာ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေသာ အရည္အေသြးမ်ားျပည္႔ဝျပီး အရည္အခ်င္းရွိသည္႔ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားျဖင္႔ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင္႔ပါသည္။ပညာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြကိုလည္း အနည္းဆံုး ၂၀% အသံုးျပဳေပးျခင္းျဖင္႔ ပညာတတ္ေသာ အသိပညာျပည္႔ဝေသာ ဗဟုသုတ အၾကားအျမင္ရွိေသာ က်န္းမာေသာ ခ်မ္းသာေသာ သိကၡာသမာဓိရွိေသာ ျဗဟၼာစိုတရားထြန္းကားေသာ ကိုယ္က်င္႔တရားေကာင္းမြန္ေသာ လက္ရံုးရည္ ႏွလံုးရည္ အားေကာင္းသန္မာေသာ ညီညြတ္ေႏြးေထြးေသာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ရွိေသာ အမႈအခင္း နည္းေသာ အသက္ရွည္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာေပျပန့္ပြားေရးအသင္း ျမန္မာစာေပခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအသင္း PEN Myanmar ျမန္မာႏိုင္ငံကဗ်ာဆရာသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံကာတြန္းဆရာမ်ားအသင္း
အထက္ဗမာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ျမန္မာဘာသာျပန္ကြန္ရက္ ျမန္မာစာေရးဆရာကလပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပထုတ္ေဝသူႏွင့္ျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားအသင္း စသည္ျဖင္႔ စာေပအက်ိဳးကိုသယ္ပိုးထမ္းရြက္ေနၾကေသာ စာေပအသင္း အဖြဲ႔မ်ား စြာတို႔ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန တို႔ႏွင္႔ ပူးေပါင္းကာ စာေပပြဲေတာ္မ်ား စာေပေဟာေျပာပြဲမဟုတ္ေသာ စာေပစကားဝိုင္းမ်ား စာေပ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စာေပ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ပြဲမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ လြယ္ကူစြာ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္သည္႔ အေနအထား အေျခတို႔ျဖင္႔ လစဥ္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စာေပ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ စာေပေလာက တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဖးမကာ အားေပးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင္႔ပါသည္။
 
စာေပဖန္တီးသူမ်ား၏ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းက႑မွာ ကဗ်ာ ေဆာင္းပါး အက္ေဆး ဝတၳဳတို/ရွည္ စသည္တို႔ကို တစ္ပုဒ္ထက္တစ္ပုဒ္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တစ္ပတ္ထက္တစ္ပတ္ တစ္လထက္တစ္လ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စာေပ အႏွစ္သာရျပည္႔ဝေသာ စာေပအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စာေပအဆင္႔အတန္းျမင္႔မားေသာ စာေပမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ အစဥ္သျဖင္႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အဓိက အေရးႀကီးပါသည္။(စာေပအဆင္႔အတန္းဟုဆိုရာတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ မည္မွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚခံစားရပါသလဲ ဆိုတဲ႔ ေပတံစံႏႈန္းျဖင္႔သာ သတ္မွတ္ပံုေဖာ္လွ်င္ ပိုမို သင္႔ေတာ္ပါသည္)။စာေပဖန္တီးသူ ဝါရင္႔ သမၻာရင္႔ စီနီယာ ဆရာ/မႀကီးမ်ား ႏွင္႔ တက္သစ္စ လူငယ္ စာေပ ဝါသနာရွင္မ်ား စာေပခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စကားဝိုင္းမ်ား ကို အမ်ားျပည္သူႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ ပန္းျခံမ်ား ခန္းမမ်ား ကြင္းျပင္က်ယ္မ်ား အားကစားကြင္းမ်ား စသည္တို႔တြင္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ လြတ္လပ္စြာ ၾကည္႔ရႈႏိုင္ေသာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ ပြဲမ်ားကို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။
 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုႏွိပ္တို္က္မ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ စာေစာင္ မဂၢဇင္း စသည္မ်ားႏွင္႔ ထုတ္ေဝသူမ်ား အယ္ဒီတာမ်ားတို႔၏ ပံ႔ပိုးေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းက႑မွာ အယ္ဒီတာမ်ားပါဝင္ေသာ လစဥ္ အစည္းအေဝးမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာလွ်င္ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုခု ရွိလိမ္႔မည္ ထင္ပါသည္။စာေပႏွင္႔ ပတ္သက္ သက္ဆိုင္ေသာ ပြဲေတာ္မ်ား ကဗ်ာရြတ္ပြဲမ်ား စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား စကားဝိုင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စာေပအလုပ္ရံုပြဲမ်ား စာေပေရးရာ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေသာ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားတို႔ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ပါဝင္ေထာက္ကူကာ ေဖးမမႈမ်ား ေငြအား လူအား ခန္းမမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား စသည္တို႔တြင္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးလွ်င္ စာေပေလာက ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ပညာေရးျမွင္႔တင္မႈမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာ အေထာက္အကူမ်ား ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ စာေစာင္ မဂၢဇင္းမ်ား ႏွင္႔ ထုတ္ေဝသူမ်ား အယ္ဒီတာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ား တာဝန္ခံအယ္ဒီတာမ်ား ကလည္း အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား လူငယ္မ်ား ဝါသနာရွင္ တက္သစ္စ လူငယ္စာေပဖန္တီးသူမ်ားကို ႏုသည္ ငယ္သည္ ကေလာင္အားျဖင္႔ေသးငယ္သည္တို႔ကို ထည္႔မတြက္ပါဘဲ စာမူမ်ား၏ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ သုတ ရသ အမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ စာေပ ဗဟုသုတ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေထာက္ရႈကာ ကေလာင္အားျဖင္႔ ပုဂိၢဳလ္ေရးအားျဖင္႔ မခြဲျခားပဲ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္း စင္တင္ေပးျခင္း လက္ေသြးခြင္႔ေပးျခင္း စသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ယခင္က ထက္ ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စာမူေကာင္းမ်ား စာေကာင္းေပမြန္မ်ား စာေပယဥ္ေက်းမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျမွင္႔တင္ေပးစြမ္းႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
 
ပညာေရးဌာန၏ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းက႑မွာ ဆရာ/မမ်ား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးမႈမ်ား ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ား လြတ္လပ္ေသာ ေျပာဆိုျခင္း ဖန္တီးျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းျခင္း ေထာက္ခံျခင္း အားေပးျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို လက္ခံနားလည္ေပးရန္ႏွင္႔ အရွိ သေဘာတရား အမွန္တရားအတိုင္း တည္ရွိေနမႈမ်ား ေဖာက္ထြက္ေတြးေခၚမႈမ်ား စဥ္းစားသံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈမ်ား တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို ေခတ္ႏွင္႔ေလွ်ာ္ညီစြာ အတူတကြ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ျဖစ္သင္႔သည္တို႔ကို ေဖးမ ေထာက္ကူေပးကာ အျဖစ္သင္႔သည္တို႔ကို ေထာက္ျပေဝဖန္ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးအပ္ကာ နည္းေပးညႊန္ျပျခင္း လမ္းျပေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္႔ ပညာေရးကို အားျဖည္႔ကူညီေပးလွ်င္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။စာေပ ဂီတ ရုပ္ရွင္ သဘင္ ယဥ္ေက်းမႈ အားကစား က်န္းမာေရး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အႏုပညာ စသည္႔ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား မိဘမဲ႔ေဂဟာမ်ားေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/မ်ား ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ ေတြ႔ဆံုျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္း လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားျပသေပးျခင္းျဖင္႔ ေအာင္ျမင္ေသာ ပညာေရးစနစ္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိ ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
 
စာေပခ်စ္သူတို႔၏ တာဝန္ရွိေသာအခန္းက႑မွာေတာ႔ စာေပကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္႔ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ားျဖစ္သည္ႏွင္႔ အညီ စာေပႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ စကားဝိုင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားကို တက္ေရာက္ နားေထာင္ျခင္း ပါဝင္ ေဆြးေႏြးျခင္း အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးအပ္ျခင္း ေထာက္ျပေဝဖန္ေပးျခင္း လိုအပ္ေနေသာ ကြပ္လပ္မ်ား ဟာကြက္ မ်ားတို႔ကို ပါဝင္ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္း စာေပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ျခင္း စာအုပ္ေကာင္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္း လမ္းညႊန္ေပးျခင္း စသည္ျဖင္႔ ကူညီအားျဖည္႔ေပးၾကလွ်င္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ စာေပေလာက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
 
စာဖတ္သူတို႔၏ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းက႑မွာ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ႔လာရာတြင္ စာေပတို႔၏ သေဘာတရား အတိုင္းသာ ဖတ္ရႈျပီး မွ်ေဝခံစားကာ ေကာင္းသည္႔စာေပမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဖတ္ရႈျခင္း စာေပဖန္တီးသူ ဆရာ/မမ်ားတို႔၏ အာေဘာ္တိုင္းကို အမွန္ဟု တစ္ထစ္ခ်မသတ္မွတ္ၾကဘဲ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားျဖင္႔ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း အမွန္အမွားတို႔ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ နားလည္သဘာေပါက္ေအာင္ ဖတ္ရႈျခင္း ေဝဖန္ျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း ေထာက္ျပျခင္းတို႔ျဖင္႔ စာေပအလင္းတို႔ႏွင္႔ အေမွာင္မ်ားကိုခြင္းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ကာ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s