ေခြးခ်စ္သူရယ္၊စည္ပင္ရယ္၊ကၽြန္ေတာ္ရယ္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၄ ေမ ၂၀၁၉
 
အခုတေလာမွာ ေျမျပင္ေရာ ေဝဟင္ေရာ အြန္လိုင္းေပၚေရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားေရာ ျပည္သူလူထုေရာ လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ စိတ္ဝင္တစားအရွိဆံုးျပႆနာမ်ားကို ျပပါဆိုလွ်င္ လမ္းေဘး ေခြးေလ ေခြးလြင္႔မ်ား၊ ေခြးရူးမ်ား ႏွင္႔ ေခြးခ်စ္သူမ်ား စည္ပင္သာယာ ဌနမ်ား ေကာ္မတီဝင္မ်ား အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္မီွကပင္ ကတိေပးခဲ႔မိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီး၏ ကတိကဝတ္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိရသည္။
 
ပထမဆံုးျပႆနာျဖစ္ေသာ လမ္းေဘးေခြးမ်ား ေခြးေလေခြးလြင္႔မ်ား ေခြးရူးမ်ားကို ျပည္သူလူထု ေဘးအႏၱရယ္ကင္းေဝးေစေရး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ေအးခ်မ္းသာယာလွပေစေရးတို႔အတြက္ တာဝန္အရ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းေပးေနၾကရတဲ႔ စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား နဲ႔ ေခြးခ်စ္သူမ်ားၾကားမွာ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေနၾကရတာကို အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ဦးစြာ ဝန္ခံလိုတာကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း တိရိစၦာန္ေတြ ခ်စ္တတ္သူ သစ္ပင္ပန္းမန္ေတြကို ခ်စ္တတ္သူ ဆိုတာပါပဲ။ သို႔ေသာ္ မည္းမည္းျမင္ရာကို စိတ္ကစားတတ္သည္႔ ၁၆ႏွစ္သမီးကေလးလို ဇြတ္ခ်စ္တတ္၍ မရစေကာင္းေပ။ အေတြး အေခၚ အေျမွာ္အျမင္ ဆင္ျခင္တံုတရားမ်ားစြာျဖင္႔ စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက် ခ်စ္တတ္ၾကမွသာ လူ႔ေလာကအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားနဲ႔ လူမႈအသိုက္အဝန္းၾကားမွာ သဟဇာတ ျဖစ္ကာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ပါလိမ္႔မည္။ “မကိုခ်စ္လွ်င္ ဥကိုခင္ရမည္”ဆိုသလိုပင္ လမ္းေဘးမွ ပိုင္ရွင္မဲ႔ ေခြးကေလးမ်ားကို ခ်စ္လွ်င္ေတာ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝ ေနေရး ထိုင္ေရး စားေရး ေသာက္ေရး ျပည္သူလူထုအမ်ားကို အႏၱရာယ္မျပဳေရး ယဥ္ေက်းလိမၼာေရး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာျဖင္႔ လူအမ်ားႏွင္႔ မ်ိဳးတူ ေခြးကေလးမ်ားစြာတို႔၏ က်န္းမာေရးကို အာမခံႏိုင္ေလာက္သည္႔ အေျခအေနရွိေရးတို႔ျဖစ္သည္။ အစားအစာမ်ားကို လမ္းေဘးတြင္ ပံုေကၽြြးတာေလာက္ႏွင္႔ေတာ႔ ေခြးခ်စ္သူဟု အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ခက္လွေပသည္။ လမ္းေဘးေခြးဆိုသည္႔အတိုင္း ပိုင္ရွင္မဲ႔ဘဝျဖင္႔ လမ္းေဘးတြင္ ေလလြင္႔ေနၾကရေသာ တိရိစၦာန္ကေလးမ်ားစြာတို႔၏ ဘဝကိုလည္း စာနာ နားလည္တတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ အိမ္အသီးသီးတြင္ ေခၚယူ၍ျဖစ္ေစ စုေဆာင္းထိမ္းသိမ္းေနေသာ ေစတနာရွင္ႀကီးမ်ားတို႔၏ ေဂဟာမ်ားသို႔ျဖစ္ေစ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း ထိမ္းသိမ္းေပးျခင္း ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ေပးျခင္း ယဥ္ေၾကး လိမၼာေအာင္ သင္ၾကားျပသေပးျခင္း က်န္းမာေရးေစာင္႔ေလွ်ာက္ေပးျခင္း မတန္တဆ အဆမတန္ မ်ိဳးပြားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း အစားအစာမ်ားကို ေလာက္ငွစြာေကၽြြးေမြးျခင္း ႏွင္႔ ေဂဟာမ်ားကို ပစၥည္းေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း ေငြေရး ေၾကးေရး အကူအညီတို႔ကို ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ႔ လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳသင္႔ေသာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားစြာ ရွိေနေပေသးသည္။ ၂၀၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ အခန္း(၂၂) စာမ်က္ႏွာ(၄၈) ပုဒ္မ(၂၁၂) တြင္ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ကူးစက္ေရာဂါစြဲကပ္သည္႔ တိရိစၦာန္ကို သင္႔ေလ်ာ္သည္႔နည္းလမ္းျဖင္႔ ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ေဆာက္ရြက္ႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ(၄၉) ပုဒ္မ(၂၁၆)တြင္ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္ အတြင္း ကၽြဲ၊ ႏြား တိရိစၦာမ်ားႏွင္႔ အိမ္ေမြးတိရိစၦာမ်ား ေမြးျမဴျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ကၽြဲ၊ႏြား၊ ပြဲေဈး ႏွင္႔ တိရိစၦာန္အရွင္ေရာင္းဝယ္ေရး ေဈးဖြင္႔လွစ္ျခင္း၊ဖြင္႔လွစ္ခြင္႔ျပဳျခင္း၊စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင္႔ စစ္ေဆး အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ(၄၉) ပုဒ္မ(၂၁၈) တြင္ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္ အတြင္း အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္႔ တိရိစၦာန္မ်ားကို သင္႔ေလ်ာ္သည္႔နည္းလမ္းျဖင္႔ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ(၄၉) ပုဒ္မ(၂၂၀) တြင္ ေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္ အတြင္း တိရိစၦာေဆးကုႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင္႔ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ(၅၀) ပုဒ္မ(၂၂၆-က) တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ဤဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္၍ ပိုင္နက္တစ္ခုခုတြင္ ကၽြဲ၊ႏြား၊တိရိစၦာန္ႏွင္႔ အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္႔ တိရိစၦာန္ကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ ေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ဝန္ထမ္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေစ၊ေက်းရြာတာဝန္ခံ သို႔မဟုတ္ ရာအိမ္မွဴးျဖစ္ေစ၊ဆယ္အိမ္မွဴးျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦး အပါအဝင္ အနည္းဆံုး သက္ေသႏွစ္ဦးႏွင္႔အတူ ေန႔ညမေရြး မည္သည္႔ေနရာတြင္မဆို ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခြင္႔ႏွင္႔ ဖမ္းဆီးယူေဆာင္၍ သက္မွတ္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားခြင္႔ရွိသည္။ စာမ်က္ႏွာ(၅၀) ပုဒ္မ(၂၂၆-ခ) တြင္ ေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ဝန္ထမ္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္အတြင္း မည္သည္႔ ေလလြင္႔တိရိစၦာန္ႏွင္႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္႔တိရိစၦာန္ကိုမဆို အခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊တိရိစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္အပ္ႏွံျခင္းႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ(၅၀) ပုဒ္မ(၂၂၆-ဂ) တြင္ ေကာ္မတီသည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္႔ တိရိစၦာန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရွိမည္႔ကာလကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းထားရွိခ်ိန္ကာလအတြင္း လိုအပ္ေသာ ေကၽြးေမြးေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳႏိုင္သည္။ စာမ်က္ႏွာ(၅၀) ပုဒ္မ(၂၂၆-ဃ) တြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခ်ိန္ႏွင္႔ သတ္မွတ္ေနရာတြင္ ထိမ္းသိမ္းထားရွိခ်ိန္၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္႔ ဝန္ထမ္း၏ သေဘာရိုးျဖင္႔ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင္႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည္႔ တိရိစၦာန္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္၊ပ်က္စီး၊ဆံုးရႈံး၊ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းအတြက္ ေကာ္မတီႏွင္႔ အဆိုပါဝန္ထမ္းအေပၚတြင္ တာဝန္ မရွိေစရ စသည္ျဖင္႔ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ား ေလလြင္႔တိရိစၦာန္မ်ား ပိုင္ရွင္မဲ႔တိရိစၦာန္မ်ားအတြက္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားစြာျဖင္႔ အတိအလင္းျပဌာန္းေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို က်ဴးလြန္လွ်င္ ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္းရန္ ႀကံေဆာင္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ေပၚေပါက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ပထမအႀကိမ္က်ဴးလြန္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြ တစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ ေပးေဆာင္ရႏိုင္ေျခရွိၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းဆိုလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လအထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို တရားဝင္ စီရင္ပိုင္ခြင္႔အာဏာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
တရားဥပေဒအတိုင္းသာ အေျဖရွာရွင္းလင္းၾကမည္ဆိုပါက တိရိစၦာခ်စ္သူမ်ားဘက္တြင္ မ်ားစြာေသာ ထိခိုက္ နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ရမႈမ်ား၊ စိတ္မေက်မနပ္ျဖစ္ရမႈမ်ား၊ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီႏွင္႔ တရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈအခင္းကိစၥမ်ားစြာတို႔ကို ရွင္းလင္းရႏိုင္ေျခရွိျခင္း တို႔ကို မလြဲ မေသြ ေတြ႔ဆံုႀကံဳႀကိဳက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၿမိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဘက္မွာလည္း အလုပ္တာဝန္မ်ား လစ္ဟင္းျခင္း၊ ရန္ျပဳခံရျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခံရႏိုင္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းလုပ္ႀကံခံရႏိုင္ျခင္း၊ တာဝန္ မေက်ပြန္ျခင္း၊ လူအမ်ားအထင္အျမင္လြဲမွားခံရႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာႏွင္႔ ျပႆနာ မ်ားစြာကိုသာ ေတြ႔ႀကံဳလာရႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ယင္းကဲ႔သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားစြာတို႔ကို ထိပ္တိုက္မတိုးဘဲ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားၾကမည္ဆိုလွ်င္ေတာ႔ စားပြဲဝိုင္းမ်ား တြင္ အက်အနထိုင္ကာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုတည္းျဖင္႔သာ ေဆာင္ရြက္စီမံႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္မဲ႔တိရိစၦာန္မ်ားကို တိရိစၦာန္ခ်စ္သူမ်ားဘက္က ဘာေတြကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္လို အေထာက္ အပံ႔ေတြ ေပးႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းေပးမလဲ၊ဘယ္သူေတြက တာဝန္ယူၿပီး တရားဝင္ ေမြးစားၾကမလဲ၊ ေဂဟာ အသစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၿပီးေတာ႔ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္မလား၊ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီကေရာ ထိန္းသိမ္းခြင္႔ လိုင္စင္ေတြကို အလြယ္တကူ ခ်ေပးျခင္းျဖင္႔ ေျဖေလ်ာ႔ေပးႏိုင္မလား၊ တိရိစၦာေမြးျမဴျခင္းကို ပိုင္ရွင္အမည္မ်ားနဲ႔ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိရွိ ေမြးျမဴၾကဖို႔ေရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလား၊မည္သူမွ် နာမည္ခံ မွတ္ပံုတင္ၿပီး တာဝန္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ႔ တိရိစၦာန္ေတြကို စည္ပင္သာယာက တာဝန္ဝတၱရားအရ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္း ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါ တိရိစၦာန္ခ်စ္သူမ်ားဘက္ကလည္း ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းရင္း တိရိစၦာန္မ်ားကို ခ်စ္ျပလို႔ မရႏိုင္ဘူးလား စသည္ျဖင္႔ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို စနည္းနာကာ အစည္းအေဝးခန္းမထဲမွာ စားပြဲဝိုင္းေပၚမွာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာသင္႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္တြင္ေနခဲ႔စဥ္က လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္း ေခြးကိုက္ခံခဲ႔ရဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေခြးပိုင္ရွင္က ဆိုင္ကယ္ျဖင္႔ ေရွ႕ကသြားေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခြးက ေနာက္မွလာကိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ ကိုက္ၿပီးတာနဲ႔ ေျပးသြားေသာေၾကာင္႔ ေဝးေဝးေရာက္သြားသျဖင္႔ ပိုင္ရွင္ႏွင္႔ အဆက္အသြယ္မရရွိေတာ႔ေပ။ ေခြးကိုက္ခံသည္ဆိုလွ်င္ ေခြးသည္ ေခြးေကာင္းလား ေခြးရူးလားဆိုတာ မည္သူမွ် တပ္အပ္ေသခ်ာေျပာႏိုင္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ ေခြးရူးေရာဂါ မ်ား မေတာ္တဆရွိေနခဲ႔လွ်င္ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဆံုရမည္႔ ျပႆနာႀကီးငယ္မ်ားစြာတို႔မွာ အေဖာ္အေပါင္းႏွင္႔ လာၾကမွာကေတာ႔ ေသခ်ာသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ ေဆးရံုသို႔ေျပးရသည္ေပါ႔။ အဲသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ကြာျခားတာေတြ စတင္ေတြ႔ရွိရပါသည္ ေပါ႔ဗ်ာ။ သူတို႔ႏိုင္ငံက ေဆးရံုနဲ႔မတူဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔မွားေလာက္ေအာင္ကို ျပဳစုတာ ယုယတာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားေတြ အၾကင္နာတရားေတြနဲ႔ ကုသေပးတာ ေဆြရင္းမ်ိဳးရင္းတစ္ေယာက္လို စိတ္ပူေပးတာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ နာက်င္မႈ ခံစားရမႈ ထံုထိုင္းမႈေတြအတြက္ ေမးခြန္းေတြကို စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ တဖြဖြေမးေနတာ ႏူးညံံ့ညင္သာစြာ ကိုင္တြယ္တာ၊ သူတို႔အသံုးျပဳမယ္႔ ေဆးဝါးေတြအတြက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိတာေတြကို ေတြ႔ရေတာ႔ “အင္း ငါတို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းတဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြရွိလာရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ”ဆိုတဲ႔ အေတြးကေလးလည္း ဝင္မိပါေသးသဗ်ာ။ အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ႔ သူတို႔တာဝန္ကို သူတို႔ ေက်ပ္နပ္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါေဆးကို တစ္ခါတည္းအျပတ္ဝယ္ရပါတယ္ အဲသည္ေဆးဝါးေတြကို ကၽြန္ေတာ္႔အမည္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ေပးထားၿပီး ေအးစိမ္႔ၿပီး ခဲေနတဲ႔ ေဆးေသတၱာထဲမွာ အကန္႔တစ္ခု ေနရာတစ္ေနရာေပးၿပီး ထိန္းသိမ္းေပးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔ခ်ိန္းတဲ႔ ေန႔ကို အတိအက် သြားေရာက္ၿပီး ေဆးထိုးရတာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္႔ဘက္က လာေရာက္ဖို႔ပ်က္ကြက္ရင္ေတာ႔ ေဆးပတ္ မလည္တဲ႔အတြက္ ေဆးအာနိသင္ဟာ လံုးဝပ်က္ပ်ယ္သြားၿပီမို႔ အစက ျပန္ထုိးရမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မွန္လာရင္ေတာ႔ ဘာဆို ဘာေငြေၾကးတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ တစ္ခုမွ မလိုအပ္ပဲ ေျခဖဝါး လက္ဖဝါးသက္သက္နဲ႔လာၿပီး ေဆးထိုးရံုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္တုန္းက ပထမဆံုး ေဆးရံုစတက္တဲ႔အခ်ိန္မွာ ေဆးဖိုးဝါးခအျဖစ္ ယိုးဒယားေငြ ဘတ္ ၃၆၀၀ ျမန္မာေငြ တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ အေက်ေပးေခ်ခဲ႔ရၿပီး ေနာက္ဆံုးေဆးကိုစ္႔ထိုးၿပီးသည္႔ ေျခာက္ႀကိမ္စာ အထိ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး တစ္ႀကိမ္ တစ္လျခား တစ္ႀကိမ္ သံုးလျခား ႏွစ္ႀကိမ္ ေလးလျခား တစ္ႀကိမ္ နဲ႔ ေျခာက္လျခား တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း(၂)ႏွစ္နီးပါး ေဆးေျခာက္ႀကိမ္ထုိုးခဲ႔ရၿပီး ေခြးရူးျပန္ေရာဂါကို ကာကြယ္ ခဲ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ယခု လမ္းေဘးေခြးမ်ား ေခြးေလေခြးလြင္႔မ်ား ပိုင္ရွင္မဲ႔ေခြးမ်ား ေခြးရူးမ်ားကိစၥသည္လည္း “အမိႈက္ကစ ျပႆဒ္ မီးေလာင္” စကားပံုကို ေျပာင္းၿပီး “ပိုင္ရွင္မဲ႔ေခြးေလေခြးလြင္႔ကစ ျပႆဒ္ မီးေလာင္” လို႔ ေျပာင္းေပးရေတာ႔ မလို တစ တစ က်ယ္ျပန္႔လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မၾကည္ျပာကို တိုက္ခိုက္ခံေနရတဲ႔ ျပႆနာတာေတြ မ်ားစြာၾကားသိေနရၿပီး အျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စည္ပင္သာယာေကာ္မတီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ရန္ျပဳျခင္းမ်ား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တာဝန္ဝတၱရားအရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေသာ ေအာက္ေျခမွ ႏိုင္ငံ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဝတၱရားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား စသည္ျဖင္႔ မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားလာတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ထို႔ေၾကာင္႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ၊ တိရိစၦာခ်စ္သူမ်ားအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ တိရိစၦာဆရာဝန္မ်ား၊ တိရိစၱာန္ အခြင္႔အေရးကို တတ္သိနားလည္ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား စံုညီစြာျဖင္႔ အစည္းအေဝးမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား သက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔အားလံုးက တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားစြာတို႔ကို တာဝန္သိသိ တာဝန္ရွိရွိႏွင္႔ ေက်နပ္စြာ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ညွိႏႈိုင္းအေျဖရွာသင္႔လွပါေၾကာင္း ႏွင္႔ အဓိက ပိုင္ရွင္မဲ႔ ေခြးမ်ားက တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ႔လွ်င္ မည္သူေတြက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးၾကမည္လဲ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မည္သူေတြက က်ခံေပးၾကမွာလဲ ဆိုတဲ႔ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာေဆြးေႏြးၾကရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး သာယာေအးခ်မ္းေရးအတြက္ရည္စူးကာ ႏိုးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္ ခင္ဗ်ား။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s