“ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္အေၾကာင္း တေစ႔တေစာင္း”

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၆ ေမ ၂၀၁၉
 
ကၽြန္ပ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ မီွတင္းေနထိုင္ၿပီး ေမြးဖြားရွင္သန္ ႀကီးျပင္းေနထိုင္ ၾကရသူမွန္သမွ်တို႔သည္။ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင္႔ မည္သည္႔နည္းလမ္းကိုမဆို အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ မပတ္သက္ဘဲ မသက္ဆိုင္ေစဘဲ ေနထိုင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ေရွာင္ရွားေနထိုင္ကာ အသက္ေမြးျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္စေကာင္းေပ။
 
ထိုကဲ႔သို႔ပင္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ မိနစ္ စကၠန္႔မလပ္ေသာ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝမ်ားတြင္လည္း မရွိမျဖစ္ မပါမျဖစ္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ထိေတြ႔သက္ဆိုင္ေနေသာ အျခားဌာနမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းကဲ႔သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔သည္လည္း ကၽြန္ပ္တို႔ႏွင္႔ အလြန္နီးကပ္လွစြာေသာ အေနအထားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ကာ ရွိေနေလသည္။ ထို႔ကဲ႔သို႔ ကၽြန္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ မျဖစ္မေန မရွိမေန ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားေပၚလြင္စြာ သိသာျမင္သာ၍ေနေလသည္။
 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မိလႅာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လမ္းမီးမ်ားေပးေဝေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ပိုင္ေဈးမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္ေဈးမ်ား တည္ေထာင္ခြင္႔ျပဳျခင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ကၽြဲ ႏြား ပြဲေဈးမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ လမ္းေဘး ေဈးသည္မ်ား၊ မုန္႔ဖိုမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အႏၱရယ္ရွိေစႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ သားသတ္ရံုမ်ား၊ စားသံုးရန္ ေျခေလးေခ်ာင္းတိရစၦာန္မ်ား သတ္ျဖတ္ခြင္႔ျပဳျခင္း၊ အသားေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူးတို႔လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေပါင္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေႏွးယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔ကို တည္ေထာင္ခြင္႔ျပဳျခင္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း စသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
 
ထို႔အျပင္ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ တံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လမ္းစည္းကမ္းႏွင္႔ လမ္းအသံုးခ်မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အေဆာက္အအံုအမွတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခြင္႔ျပဳျခင္း ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္မ်ားျဖင္႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခြင္႔ျပဳျခင္း ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ တည္းခိုခန္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ခြင္႔ျပဳေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ တိရိစၦာန္မ်ား ေမြးျမဴျခင္း ထားရွိျခင္း တိရိစၦာန္ အေသမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ ေလလြင္႔သြားလာေနေသာ စိတ္ေပါ႔သြပ္သူမ်ား ရူးသြပ္ေနသူမ်ား ပိုင္ရွင္မဲ႔ တိရိစၦာန္မ်ား အနာႀကီးေရာဂါ စြဲကပ္ခံစားေနၾကရသူမ်ား ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနၾကသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း ကူညီျခင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံေပးျခင္း၊ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ ကစားကြင္းမ်ား၊ ေရကူးကန္မ်ား၊ ေရခ်ိဳးဆိပ္မ်ား၊ အပန္းေျဖရာေနရာမ်ား၊ သုသာန္မ်ား၊ သၿဂိၤဳလ္စက္မ်ားကို တည္ေထာင္ေပးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ အသံုးျပဳေစျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳေစေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားစြာတို႔ကို လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေပးအပ္သည္႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရသည္။
 
တည္ဆဲဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒမ်ားႏွင္႔အညီ စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစား ႏွင္႔ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ စည္းၾကပ္ျခင္း ႏွင္႔ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ကိုင္ရသည္။ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင္႔ ေျမခြန္မ်ား၊ ေရခြန္၊ လမ္းမီးခြန္၊ အမိႈက္ခြန္၊ အညစ္အေၾကးခြန္၊ အမ်ားသံုး အိမ္သာခြန္၊ ယာဥ္မ်ား၊ လူစီးျခင္းႏွင္႔ ဝန္တင္တိရိစၦာန္မ်ား အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည္႔ အခြန္မ်ား ႏွင္႔ အျခားေသာ အခြန္အခမ်ားကို ေကာက္ခံခြင္႔ရွိသည္။ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ေျမယာမ်ား အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္႔အညီ အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္မ်ား ေျမပိုင္ရွင္မ်ား လက္ရွိေနထိုင္သူမ်ားကို ခြင္႔ျပဳခ်က္မရွိဘဲျဖစ္ေစ ခြင္႔ျပဳခ်က္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင္႔ ညီညြတ္မႈ မရွိဘဲျဖစ္ေစ သိရွိပါက အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ေနသည္ကို ရပ္ဆိုင္းထားေစျခင္း၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေစျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ေစျခင္းတို႔ကိုလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ႏိုင္သည္။အမ်ားျပည္သူႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ လမ္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ား၊ ေရပိုင္လိုင္းမ်ား၊ မိလႅာပိုက္/ကန္မ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေသာ လူမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေစႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။အႏၱရာယ္ရွိအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လူ ေနထိုင္ရန္မသင္႔ေလ်ာ္သည္႔ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ လမ္းေဖာက္ျခင္း တံတားေဆာက္ျခင္း ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အလြတ္ကင္းေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကို ျပဳျပင္ေစျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္ေစျခင္း၊ ေနထိုင္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္း စသည္႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
 
အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဝန္းၿခံမ်ား၊ အုတ္တံတိုင္းမ်ားကို ေဆးသုတ္ရန္ ထံုးသုတ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္မႈ မရွိသည္႔ သစ္ပင္မ်ား၊ ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ခ်ိဳင္႔ဝွမ္းမ်ားကို ေျမဖို႔ျခင္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ေရေလွာင္ကန္၊ ေရစည္၊ ေရအိုင္၊ စသည္တို႔ကို ေဆးေၾကာသုတ္သင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေရျဖည္႔ျခင္း၊ ဖံုးအုပ္ျခင္း၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားမွထြက္ရွိလာသည္႔ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားေၾကာင္႔ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကို မပ်က္စီးေစရန္ ေရတံေလ်ာက္မ်ား၊ ေရဆင္းပိုက္မ်ား၊ ေရေျမာင္းမ်ား၊ စသည္တို႔ကို ျပဳျပင္ေစျခင္း၊ ေရစီး ေရလာ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေျမေနရာ အေနအထားမ်ားကို ျပဳျပင္ေစျခင္း၊ ေရဆြဲအိမ္သာ၊ ေရေလာင္းအိမ္သာ၊ မိလႅာပိုက္/ကန္မ်ားကို ပိတ္ထားေစျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းေစျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေစျခင္း၊ အိမ္ထြက္ အမိႈက္မ်ား၊ အနံ႕အသက္မေကာင္းေသာအရာမ်ား၊ အမိႈက္အမာမ်ား၊ အမိႈက္အေပ်ာ႔မ်ား၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ရေသာ အမိႈက္မ်ား၊ မိးဖိုေခ်ာင္ထြက္ အမိႈက္မ်ား၊ သဘာဝ သစ္ပင္ သစ္ရြက္မ်ားမွထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲျခား သိမ္းဆည္းႏိုင္ေစရန္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ အမိႈက္ပံုမ်ားကို လိုအပ္သည္႔ေနရာတိုင္းတြင္ စီမံထားရွိေပးရျခင္း စသည္ျဖင္႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း လုပ္ကိုင္ရသည္။
 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ေကာ္မတီရဲ႕ခြင္႔ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ခြင္႔ျပဳခ်က္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ညီညြတ္မႈမရွိရင္ အေရးယူႏိုင္တဲ႔ အရာေတြဟာဆိုရင္ ခေရေစ႔တြင္းက် ေစ႔စပ္ေသခ်ာစြာ တားျမစ္ခ်က္ေတြရွိေနတာျဖစ္ၿပီး အမႈမဲ႔ အမွတ္မဲ႔ ေနထိုင္ျပဳမူလ်က္ က်ဳးလြန္ေနမိလ်က္သား ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အမွန္တကယ္သာ တရားဥပေဒစိုးမိုးခဲ႔မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ အေယာက္တစ္ရာမွာ အေယာက္ကိုးဆယ္ခန္႔ ေလာက္ဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒေတြ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြ ပုဒ္မေတြနဲ႔ တသီတတန္းႀကီး ၿငိစြန္းေနမွာျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းလိုလို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီနဲ႔ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာက တားျမစ္တားတဲ႔ တားျမစ္ခ်က္ ဥပေဒမ်ားထဲမွာဆိုရင္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔ လမ္းေတြ၊ ေရေျမာင္းေတြ၊ ေရပိုက္ေတြ၊ မိလႅာပိုက္ေတြအေပၚမွာ ပိတ္ဆို႔တာ၊ အထည္အလိပ္ေတြ ဖ်ာေတြ ေစာင္ေတြ အဝတ္အထည္ေတြ စသည္ျဖင္႔ မည္သည္႔ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုမဆို တင္ထားတာ၊ျဖန္႔ခင္းထားတာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတာ၊ ကစားခုန္စားလုပ္တာ၊ စားပြဲခံုခ်ထားတာ၊ ခံုတန္းလ်ားလုပ္တာ၊ ေသတၱာခ်ထားတာ၊ ဗ်ပ္ေတြ၊ ဗန္းေတြ၊ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ အျခားအရာဝတၳဳတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစခ်ထားတာ၊ ေဈးဆိုင္ဖြင္႔လွစ္ေရာင္းခ်တာေတြကို လံုးဝ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ မရွိပါဘူး။ကိုယ္ပိုင္လမ္းေတြ၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထလမ္းေတြေဖာက္လုပ္တာ၊ လမ္းမရွိတဲ႔ ေျမေနရာေပၚမွာ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္တာ၊ စည္ပင္သာယာေရးအတြင္းမွာ ေကာ္မတီရဲ႕ခြင္႔ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္တာ၊ ျပင္ဆင္တာ၊ တိုးခ်ဲ႕တာ၊ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းကေရကို ရယူသံုးစြဲတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းေတြ တည္ေထာင္ဖြင္႔လွစ္တာ၊ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳရန္ စခန္းခ်ရန္ ေနရမ်ား ေရခ်ိဳးဆိပ္မ်ား တည္ေထာင္ဖြင္႔လွစ္တာ၊ သူေသအေလာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေျမမျမွဳပ္ဘဲ မီးမသၿဂိၤဳလ္ဘဲ ထားတာ၊ ကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ေသဆံုးရသူကို ၁၂နာရီထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထားရွိတာ၊ သုသာန္ေျမမွာ မဟုတ္ဘဲ အျခားတေနရာရာမွာ ေျမျမွဳပ္တာ မီးသၿဂိၤဳလ္တာေတြလုပ္တာ၊ တည္းခိုခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ အေအးဆိုင္၊ ႏြားႏို႔ဆိုင္၊ ေပါင္မုန္႔ဆိုင္၊ ခ်ိဳခ်ဥ္လုပ္ငန္း၊ ယိုမ်ိဳးစံုလုပ္ငန္း စသည္ျဖင္႔ မည္သည္႔ လုပ္ငန္း တစ္ခုခုကိုမဆို ဖြင္႔လွစ္ျခင္း တည္ေထာင္ျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခြင္႔ မရွိပါဘူး။
 
ေနာက္ဆံုး ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်ုက္မရွိဘဲ ခြင္႔ျပဳခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ မညီဘဲ တိရိစၦာန္မ်ား ေမြးျမဴျခင္း၊ ထားရွိျခင္း မျပဳရ၊ တိရိစၦာန္အေသေကာင္ မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီမဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္းတာ၊ လမ္းေဘးတိရိစၦာေတြကို အစာေၾကြးတာ၊ အမိႈက္ပစ္တာ၊ အမိႈက္သိမ္းတာ၊ အမိႈက္ေကာက္တာ၊ အမိႈက္ေတြကို စုပုံထားရွိတာ၊ လမ္းေဘးေတြမွာ မီးစက္ေတြထားတာ၊ ဆိုင္းပုဒ္ေတြထုတ္ထားတာ၊ ဆန္းရႈိတ္ေတြ ထုတ္ထားတာ၊ အဖီေတြထုတ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားတာ၊ ကြမ္းတံေတြးေထြးတာ၊ အဲကြန္းေအာက္ဒိုးေတြကို လမ္းမေတြ ပလက္ေဖာင္းေတြဘက္ကို လွည္႔ထုတ္ၿပီး တပ္ဆင္ထားတာ၊ အိမ္ေမြးတိရိစၦာေတြရဲ႕ မစင္ေတြ အညစ္အေၾကးေတြကို ပစ္ခ်တာ စသည္ျဖင္႔ မ်ားစြာေသာ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ တားျမစ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။
 
ဒါေၾကာင္႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဟာ စည္းကမ္းျပည္႔ဝတဲ႔ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ဆိုရင္ေတာ႔ အလြန္အင္မတန္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေတြေပးလာေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ အခြင္႔အေရးေတြ ရွိေနတဲ႔ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ၿပီးေတာ႔ စည္းကမ္းကိုလိုက္နာဖို႔အားနည္းတဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ဆိုရင္ေတာ႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အခ်ိန္မေရြး ဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူတစ္ဦး အျပစ္သားတစ္ဦးအေနအထားကို တမဟုတ္ခ်င္း ေရာက္သြား ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ စကၠန္႔မလပ္ တရစပ္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနတဲ႔ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတဲ႔အေၾကာင္းကို အသိေပး တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s