စားသံုုးသူအခြင္႔အေရးအရ သတင္းအခ်က္လက္သိရွိခြင္႔

58933275_1341063326063580_4058335815128842240_n

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၀ ဧျပီ ၂၀၁၉

စားသံုုးသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစေရးတိုု႔အတြက္ အာမခံ ခ်က္ေပးနိုုင္တဲ႔ ကုုန္စည္(သိုု႔)ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုု ျဖည္႔ဆည္းေပးနိုုင္ရန္နွင္႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘက္ကလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္နိုုင္ေစဖိုု႔ ရည္ရြယ္ျပီး စားသံုုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒကိုု ၂၀၁၉ ခုုနွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုုက္တာပါ။

အဆိုုပါ ဥပေဒမွာ အခန္းေပါင္း (၂၅)ခန္းပါဝင္ျပီး ပုုဒ္မ ၈၄ ခုုပါဝင္ပါတယ္။

ဥပေဒရဲ႔ အခန္း(၉) ၊ ပုုဒ္မ (၁၉) ပါ စားသံုုးသူ၏ စားသံုုးသူရဲ႕ အခြင္႔ေရး (၈)ခ်က္အနက္။

ဒုုတိယအခ်က္ကေတာ႔ အခ်က္ကေတာ႔ ….
“ကုုန္စည္(သိုု႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုုေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူအသံုုးျပဳရာတြင္ လိုုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည္႔စံုုမွန္ကန္စြာ သိရွင္ခြင္႔နွင္႔ ေျပစာ (သိုု႔) အေထာက္အထားရယူခြင္႔ရွိျခင္း” ျဖစ္ပါတယ္။

စားသံုုးသူအေနနဲ႔ အခြင္႔အေရးဆိုုင္ရာ နစ္နာဆံုုးရံႈးမႈၾကံဳရပါက စီးပြားေရးနွင္႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ စားသံုုးသူေရးရာဦးစီးဌာနရဲ႕ ဦးစီးမွဴးရံုုးေတြထံ လူကိုုယ္တုုိင္ျဖစ္ေစ၊ လူထုုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းတစ္ခုုခုုနွင္႔ ျဖစ္ေစ သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ တကြတိုုင္ၾကားနိုုင္ပါတယ္။

စားသံုုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန (မြန္ျပည္နယ္) FB Link https://www.facebook.com/doca.mon.31

စားသံုုးသူ အခြင္႔အေရးဆိုုင္ရာ က်န္ရွိေနေသးသည္႔ အခ်က္မ်ားကိုု ဆက္လက္ေဖၚျပေပးပါမည္။

Mawlamyine Dialy
ပံုု- စားသံုုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s