၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ား ေခၚယူ

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၆ ဧျပီ ၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားကို ေခၚယူေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္လိုသူေတြဟာ အေျခခံပညာအလယ္တန္း (အ႒မတန္း) ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီသင္တန္းဟာ ၂ႏွစ္သင္တန္းျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၃၅ေက်ာင္း မွာ သင္တန္း အမ်ိဳးအစား ၈မ်ိဳး ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တလလွ်င္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ၃ေသာင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို တက္ေရာက္လိုတဲ့ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ရက္ေန႔ကေန စတင္ထုတ္ယူႏုိင္ျပီး ၁၆ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s