အစၥေရးႏုိင္ငံတြြင္ ဖြင့္လွစ္မည္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ သင္တန္းသားေလွ်ာက္လြာေခၚယူ

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၄ ဧျပီ ၂၀၁၉
 
Ref: Myanmar Fisheries Federation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s