ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ ႏွင္႔ စဥ္းစားစရာမ်ား

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၅ မတ္ ၂၀၁၉

မတ္လ ၁၀၊၂၀၁၉ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲ ေရာင္းခ် သြားမည္ ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ သတင္းတစ္ပုဒ္ဖတ္ရသည္။

ထိုသတင္းတြင္ “ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊သတင္းႏွင္႔စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ႔အလင္း၊ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ားႏွင္႔ ပုဂၢလိကႏွင္႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ The Global New Light of Myanmar သတင္းစာ၏ ပင္ရင္းေဈးႏႈန္းကို တစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္(၅၀)ႏႈန္းျဖင္႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိရာမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေငြက်ပ္(၁၀၀)ႏႈန္းျဖင္႔ ေျပာင္းလဲေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ႔အလင္း ႏွင္႔ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ(၃၂)ခုျဖင္႔ ပံုမွန္ထုတ္ေဝမႈအျပင္ အခ်ိဳ႕ရက္မ်ားတြင္ က႑မ်ိဳးစံုတိုးခ်ဲ႕၍ စာမ်က္ႏွာ(၄၀)ႏွင္႔ (၄၈)မ်က္ႏွာအထိ အခ်ပ္ပိုမ်ားျဖင္႔ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ The Global New Light of Myanmar သတင္းစာကို တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း အခ်ပ္ပို ၈မ်က္ႏွာတိုးျမွင္႔ၿပီး (၂၄)မ်က္ႏွာျဖင္႔ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ သတင္းစာထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ျမင္႔မားလာမႈေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ ဆံုးရႈံးမႈ မရွိေစရန္အတြက္ ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲေရာင္းခ်မႈကို မလႊဲမေရွာင္သာေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း စာဖတ္ ပရိတ္သတ္ မ်ားအား အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ သတင္းႏွင္႔စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ထိုသတင္းေၾကာင္႔ပင္ စဥ္းစားစရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိလာသည္မွာကား ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြ တကယ္ပဲ ရႈံးေနသလား ဘာေၾကာင္႔ရႈံးရတာလဲ ဘယ္သူေတြတာဝန္ယူျပီးလုပ္ကိုင္ေနၾကပါသလဲ ဘယ္လိုလုပ္ကိုင္ၾကလို႔ ရႈံးရတာလဲ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာဆိုတာေရာ တကယ္ရွိဖို႔ လိုအပ္သလား စသည္ျဖင္႔ အေတြးမ်ားစြာပြားမိရပါသည္။

ပထမဦးစြာ စဥ္းစားမိသည္ကေတာ႔ ၁။အခ်က္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝွမ္းလံုးမွာ ေစာင္ေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္ ၂။အခ်က္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝွမ္းလံုးမွာ ေၾကာ္ျငာအမ်ားဆံုးကို ရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ ထိုေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု ေန႔စဥ္ သတင္းစာရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၃၂မ်က္ႏွာ အခ်ပ္ပို ၈မ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၀မွာ (၁၉)မ်က္ႏွာ ဟာ ေၾကာ္ျငာေတြ ပါရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး စာမ်က္ႏွာ တြင္ စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာတစ္ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ တစ္ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁တြင္ စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာ တစ္ခု အခ်ပ္ပို(က)တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ကိုးခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ေျခာက္ခု၊ အခ်ပ္ပို(ခ)တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ဆယ္႔တစ္ခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ႏွစ္ခု၊ အခ်ပ္ပို(ဂ)တြင္ ဆယ္႔ႏွစ္ခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ေျခာက္ခု၊ အခ်ပ္ပို(ဃ)တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ေျခာက္ခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ကိုးခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁တြင္ စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာ ေလးခု ငါးခု စာမ်က္ႏွာ ၂၂တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ဆယ္႔သံုးခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ခုႏွစ္ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ဆယ္ခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ေျခာက္ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ငါးခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ငါးခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅တြင္ စီးပြားေရးေၾကျငာ ႏွစ္ခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ဆယ္ခု ဘာသာေရး ေၾကျငာခ်က္ တစ္ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ခုနစ္ခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ကိုးခု ဘာသာေရး ေၾကျငာခ်က္ သံုးခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ေလးခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ရွစ္ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၈တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ရွစ္ခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ငါးခု ဘာသာေရးေၾကျငာခ်က္ တစ္ခု ဆရာကန္ေတာ႔ပြဲေၾကျငာခ်က္ တစ္ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ငါးခု အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ေလးခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀တြင္ အသိေပးေၾကျငာခ်က္ ရွစ္ခု ဘာသာေရးေၾကျငာခ်က္ တစ္ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁တြင္ အသိေပးေၾကျငာခ်က္ တစ္ခု နာေရး ေၾကာ္ျငာ ၂၂ခု၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂တြင္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ တစ္ခု ျဖင္႔ ေၾကာ္ျငာ မပါေသာ စာမ်က္နွာ (၂၁)မ်က္ႏွာ ေၾကာ္ျငာပါေသာ စာမ်က္ႏွာ (၁၉)မ်က္ႏွာျဖင္႔ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီအထဲမွာ အျခားေသာ စာေပမ်ား သတင္းမ်ား ဘာဆို ဘာမွ် မပါဝင္ပါဘဲ ေၾကာ္ျငာမ်ားခ်ည္းသီးသန္႔ပါတဲ႔ စာမ်က္ႏွာမ်ားဟာ (၁၅)မ်က္ႏွာအထိ ရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားဟာ ဘာေၾကာင္႔ရံႈးနိမ္႔မႈမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရပါသလဲ ဆိုရင္ အေမးလြယ္သေလာက္ အေျဖခက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြးၾကည္႔ရင္ သိသာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုပင္ မမီၾကတဲ႔ သံုးပံု ပံုရင္ တစ္ပံုမွ်ပင္ မရရွိထားၾကေသာ ေၾကာ္ျငာေလး ဆယ္ဂဏန္းမွ်နဲ႔ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ဆိုလွ်င္ ဘယ္လို အေနအထား ဘယ္လို အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ရပ္တည္ ရွင္သန္ေနၾကပါသလဲ ဆိုတာ ပိုလို႔ပင္ အေျဖခက္ေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားက ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ေပ လိမ္႔မည္ ထင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ား ခ်ီျမွင္႔ရာတြင္ေတာ႔ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားက အျမဲ သာလြန္ေနၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကေတာ႔ မည္သည္႔သတင္းစာကိုမွ်ပင္ မီေအာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ယခင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင္႔ မတက္မီက ေၾကးမံုေန႔စဥ္သတင္းစာ မ်ိဳးဆက္သစ္က႑တြင္ ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္ကို တစ္ေသာင္းက်ပ္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို တစ္ေသာင္းက်ပ္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ငါးေထာင္က်ပ္ ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ၿပီး ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင္႔ တက္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသည္႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေၾကးမံုေန႔စဥ္သတင္းစာ မ်ိဳးဆက္သစ္ က႑တြင္ ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္ကို တစ္ေသာင္းက်ပ္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ငါးေထာင္က်ပ္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ႀကိဳက္လွ်င္ ငါးေထာင္က်ပ္ သိပ္မႀကိဳက္လွ်င္ သံုးေထာင္က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္႔ငါးရာက်ပ္ အထိ ေလ်ာ႔ခ်ကာ ခ်ီးျမင္႔ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ႔သည္။အျခားေသာ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ဝတၳဳတိုမ်ားကို တစ္ေသာင္းက်ပ္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အနည္းဆံုး တစ္ေသာင္းက်ပ္ အမ်ားဆံုး သံုးေသာင္းက်ပ္ အက္ေဆးမ်ားကို အနည္းဆံုး တစ္ေသာင္းက်ပ္ အမ်ားဆံုး သံုးေသာင္းက်ပ္ ကဗ်ာမ်ားကို အနည္းဆံုး ခုႏွစ္ေထာင္က်ပ္ အမ်ားဆံုး တစ္ေသာင္းခြဲက်ပ္အထိ ခ်ီးျမွင္႔ေပးထားႏိုင္ ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေၾကာ္ျငာအလြန္နည္းသလို ေစာင္ေရလည္း အလြန္နည္းနည္းျဖင္႔ ရပ္တည္ေနၾကရေသာ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားက ဉာဏ္ပူေဇာ္ခကို မ်ားမ်ားေပးႏိုင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာမ်ားသလို ေစာင္ေရလည္းမ်ားသည္႔ ႏိုင္ငံပိုင္ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားက ဉာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ားမွာ အဘယ္ေၾကာင္႔ မစို႔မပို႔သာ ခ်ီးျမွင္႔ေပးႏိုင္ရပါသနည္းဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိလိုသျဖင္႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ယူထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တဆင္႔ျပန္လည္ယူကာ စက္ဘီးျဖင္႔ အိမ္ေပးလိုက္ပို႔သူမ်ား လက္ေပြ႔ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကည္္႔ေသာ အခါ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားသည္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားကြဲေနသည္ ႏွစ္ဖြဲ႔ကြဲေနသည္ဆိုေသာ စကားသံမ်ားကို ၾကားခဲ႔ရေလ သည္။

ဘယ္လို ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားကြဲျပားပါသလဲ ဆိုေတာ႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို တရားဝင္ယူေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ တရားမဝင္ ယူေသာအဖြဲ႔မ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္ဟု ေျပာဆိုၾကေလသည္။တရားမဝင္ ယူေသာသူမ်ားမွာ နံနက္ ေစာေစာပိုင္းမ်ားကပင္ သတင္းစာမ်ားကို ရရွိထားတတ္ၾကၿပီး လက္ဦးမႈရရွိထားၾကသာ တရားဝင္ယူထားၾကေသာ သူမ်ားမွာ အနည္းငယ္ေနာက္က်မွ ေနထြက္မွ ရတတ္ၾကသည္ဟု ဆိုၾကသည္။သို႔ေသာ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားက ထုတ္ေဝေသာ မွတ္တမ္းစာအုပ္စာေစာင္အခ်ပ္ပိုမ်ားရသည္႔အခ်ိန္မွာေတာ႔ တရားဝင္ ယူထားၾကသူတို႔က ရရွိကာ တရားမဝင္ယူထားၾကသူတို႔ကေတာ႔ မရရွိၾကပါဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားကို တရားဝင္ (၅၀)က်ပ္ႏွင္႔ျဖန္႔ခ်ိရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္လစာကို ႀကိဳတင္ေပးေခ်ထားရၿပီး (၅၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင္႔သာ ျဖန္႔ခ်ိထားျခင္းျဖစ္သည္။အကယ္၍ အေစာင္အေရအတြက္မ်ား ေလ်ာ႔လို တိုးလိုပါက ၁၅ရက္ ႀကိဳတင္ကာ ဆက္သြယ္သတင္းေပးျခင္းျဖင္႔ ကိုယ္လိုေသာ အေရအတြက္ကို ခ်ိန္ညွိထားမည္ျဖစ္သည္။ တဆင္႔ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရန္ ယူေသာ အိမ္ေပးသမားမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံတြင္ (၅၅)က်ပ္ (၆၀)က်ပ္ ႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူကာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင္႔ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။အိမ္ေပးမ်ား အျဖစ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တစ္လလွ်င္(၂၀၀၀)က်ပ္ (၂၅၀၀)က်ပ္ခန္႔ရွိၿပီး ယခုလိုေဈးတက္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္လလွ်င္ အနည္းဆံုး(၄၅၀၀)က်ပ္ (၅၀၀၀)က်ပ္အထိ ႏွစ္ဆထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဈးတက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင္႔ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေစာင္ယူေသာ အိမ္မ်ားက က်ိန္းေသေပါက္ တစ္ေစာင္ကိုေလ်ာ႔ခ်လိမ္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အရင္လို သတင္းစာပို႔ေသာလုပ္ငန္းျဖင္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳရန္ လြယ္ကူေတာ႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ညည္းတြားၾကလ်က္ရွိသည္။တရားဝင္ယူထားသူမ်ားက ေနာက္က်မွရေလ႔ရွိၿပီး တရားမဝင္ယူထား သူေတြကေတာ႔ ေစာေစာရေလ႔ရွိေၾကာင္း ပင္ရင္း တိုက္ရွင္းေဈးကေတာ႔ (၅၀)က်ပ္ႏႈန္းထက္ ေလ်ာ႔နည္းလ်က္ ရရွိေနၾကတာေတြေၾကာင္႔ အားသာခ်က္ရွိေၾကာင္း အျမတ္ပိုက်န္ေၾကာင္း အိမ္ေပးသမားမ်ားက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္ပို႔ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ တရားဝင္သမားမ်ားက ပို႔ခ်ိန္ ေနာက္က်ကာ တရားမဝင္သမားမ်ားက ေစာေစာပို႔ႏိုင္သျဖင္႔ အိမ္ေပးပို႔ေနက်အိမ္မ်ားက ေစာေစာေရာက္ေသာ တရားမဝင္သမားမ်ား ႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း တရားဝင္ယူေသာသူမ်ားမွာ မ်ားစြာနစ္နာလ်က္ရွိေၾကာင္း နံနက္ေစာေစာပိုင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား ကုန္းေၾကာင္း ေလေၾကာင္းမ်ားျဖင္႔ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခ်ိန္မ်ားတြင္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာလွ်င္ ထူးျခားမႈမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင္႔ နားမဆန္႔ေအာင္ပင္ ၾကားခဲ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား ေဈးႏႈန္း ႏွစ္ဆတက္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ ေသခ်ာေပါက္ ေစာင္ေရမ်ား ေလ်ာ႔က် လာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ေၾကာ္ျငာမ်ားကေတာ႔ ယခင္အတိုင္းသာ ဆက္လက္ရွိေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု အမ်ားကလည္း ေစာင္ေရမ်ားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္သာ ေၾကာ္ျငာလိုေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိၾကသည္ ျဖစ္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကေတာ႔ ေလ်ာ႔ပါးႏိုင္ဖြယ္ မရွိေပ။ထို႔အျပင္ အသိေပးေၾကျငာစာမ်ား ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေၾကျငာမ်ား နာေရးေၾကာ္ျငာမ်ား တရားမေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေၾကျငာမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကျငာမွ သာ တရားဝင္သည္ဟု အထင္ရွိၾကေသာေၾကာင္႔ ထိုေၾကျငာခ်က္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားက ဆက္လက္ သိမ္းပိုက္ထားဦးမည္မွာ ေသခ်ာေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ေလ်ာ႔ပါးနိမ္႔က် ႏိုင္စရာအေၾကာင္းရင္း တစ္စံုတရာေတာ႔ျဖင္႔ မရွိႏိုင္ေပဟု ယူဆရႏိုင္သည္။

သို႔လွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားသည္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားထက္ အစစ အရာရာ အေရးသာေနပါလ်က္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေနပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင္႔ ရံႈးနိမ္႔ေနရပါသနည္းဆိုေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ ေလ႔လာရန္ သုေတသနျပဳရန္ စစ္ေဆးစံုစမ္းရန္ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ေၾကျငာခေတြ ေၾကာ္ျငာခေတြ တကယ္ရရဲ႕လား ေဈးကြက္ထဲမွာ ေရာက္ရွိျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲ႔ေစာင္ေရနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ရိုက္ႏွိပ္ေနတဲ႔ ေစာင္ေရစာရင္းေတြေရာ ကိုက္ညီပါရဲ႕လား တရားဝင္ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ီေနတဲ႔ေစာင္ေရ ဘယ္ေလာက္လဲ ေဈးကြက္ထဲမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ေစာင္ေရဘယ္ေလာက္လဲ ဆိုတာ အတိအက်မဟုတ္ေတာင္ အတိအက်နီးပါး သိရွိႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာကို တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ယူထားၾကသူမ်ား အိမ္ေပးလိုက္ပို႔သူ လက္ေပြ႔ေရာင္းခ်သူ လက္လီသမားမ်ား နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး အေျဖရွာသင္႔ပါေၾကာင္း ဆိုေသာ အေျဖမ်ားကိုရရွိခဲ႔ပါသည္။ ဒါ႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္တည္ေဆာက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာဆိုတာ လို္အပ္ပါ ရဲ႕လား ရွိသင္႔ပါရဲ႕လား ဆိုေသာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ဂ်ာနယ္မ်ား မဂၢဇင္းမ်ား အရပ္ဖက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိသည္။အစိုးရတို႔၏ ေၾကျငာခ်က္မ်ား အမိန္႔ေၾကျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ား လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ား ပုဂၢလိက ရုပ္သံ မီဒီယာမ်ား ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား ဂ်ာနယ္မ်ား မဂၢဇင္းမ်ားေပၚက ေၾကျငာလွ်င္လည္း ရရွိႏိုင္သည္ဟု ျပည္သူတို႔က ယူဆၾကသည္။ သတင္းစကားမ်ားပါးလိုလွ်င္လည္း သတင္းေထာက္မ်ားက အင္တာဗ်ဴးခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္အတိုင္း ေျဖဆိုရံုသာ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚ ေၾကျငာစရာရွိလွ်င္လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ကာ သတင္းေထာက္မ်ား ထံမွ တဆင္႔ သတင္းစာမ်ားေပၚကတဆင္႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလို႔ ရႏိုင္သည္ဟု ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာဆိုသည္မွာ အခမဲ႔ပင္ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝသင္႔သည္ ဆိုေသာ အျမင္မ်ား ကလည္း ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ပ်ံႏွံ႔လ်က္ရွိေနေသးသည္။

သို႔လွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား တကယ္ရွိသင္႔သလား ရွိရင္လည္း စီးပြားေရးတစ္ခု လုပ္ေနသကဲ႔သို႔ အရႈံးအျမတ္တြက္ကာ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝသင္႔သလား အခမဲ႔ျဖန္႔ခ်ီ ထုတ္ေဝ သင္႔သလား သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို ပုဂၢလိကမ်ားထံသို႔ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီလားဆိုတာ ဒီဗိတ္လုပ္ကာ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနၿပီလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s