ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူလူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပညာရပ္ဆိုုင္ရာ အခမဲ့ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉
 
ႏိုုင္ငံေရးပါတီ၀င္ တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပညာရပ္ကိုု ထဲထဲ၀င္၀င္ ပိုုမိုု နားလည္လိုုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ လူငယ္ေတြအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပညာရပ္ဆိုုင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ (The Political Education Programme for Junior Politicians (PEJP) 2019) သင္တန္းအစီအစဥ္ကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၉ ရက္ေန႔၊ ဧၿပီလမွ ၃ ရက္ေန႔ ေမလ အထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စည္းရံုုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးဆိုုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား၊ မီဒီယာက႑ကို သုံးသပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားကိုု ေလ့လာၾကရမွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းသားမ်ားထဲမွ အထူးခြ်န္ဆံုုး ၁၀ ေယာက္ကိုု ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဇြန္လကုုန္ခါတြင္၊ ဂ်ာမနီႏုုိင္ငံသို႔ ေႏြရာသီကာလတိုု သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေအာက္ပါ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ေၾကာ္ျငာတြင္ ေလ့လာႏုုိင္ျပီး
ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ pann@initiative-austausch.org ႏွင့္ 09 893 250 966 သုုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါတယ္။
 
ေလွ်ာက္လႊာေတြကိုေတာ့ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ေနာက္ဆံုုးထား ေပးပိုု႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာပါ။
 
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြသူလူငယ္မ်ားအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးပညာရပ္ဆိုုင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္ (The Political Education Programme for Junior Politicians (PEJP)) သည္ Initiative Austausch e.V.၊ the Friedrich Ebert Foundation ႏွင့္ the German Institute of Global and Area Studies တိုု႔မွ ပူးေပါင္း စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s