အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္မည္

အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s