အေဝးသင္ပညာေရး အေဝးမေရာက္ေစခ်င္

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၅ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၉
 
အေဝးသင္ ပညာေရးစနစ္ဆိုသည္မွာ အဆင္႔ျမင္႔ပညာကို ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္က ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ အလုပ္ခြင္မပ်က္ ဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေစရန္ တကၠသိုလ္စာေပးစာယူ သင္တန္းမ်ားကို ပညာေရးတကၠသိုလ္၌ ၁၉၇၃-၁၉၇၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီး ဝိဇၨာ သိပၸံ စီးပြားေရး ဥပေဒပညာရပ္မ်ားအတြက္ ၁၉၇၅-၁၉၇၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာမႈ စီးပြားေရးေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္ စီးပြားစီမံ အိမ္တြင္းစီးပြား ျပည္သူ႔ေရးရာဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း ၂၀၀၀ ျပည္႔ႏွစ္တြင္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြင္႔လွစ္ေပးခဲ႔သည္။
 
ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ျပီး မႏၱေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္ကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။အေဝးသင္တကၠသိုလ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာစြာျဖင္႔ အဆင္႔ျမင့္ ပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ မိမိ အိမ္၊ရြာ၊ျမိဳ႕၊အရပ္ေဒသ၊မိသားစု၊အလုပ္ခြင္မ်ားမွ မခြဲမခြာရဘဲ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ အားလံုး နယ္စပ္ေဒသမ်ားအားလံုး ႏွင္႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္လံုးတြင္ အလြယ္တကူ သင္ၾကားခြင္႔ရေစရန္ ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးမ်ားကို ထမ္းရြက္သယ္ပိုးႏိုင္ေသာ ပညာတတ္လူငယ္မ်ား လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင္႔မီ ေမြးထုတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ႔ပါသည္။
 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အလြန္ပင္ေကာင္းမြန္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ထို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိသည္ မရွိသည္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိသည္ မရွိသည္တို႔ကို စနစ္တက် စာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္း စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျခင္း ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ တာဝန္သိ အရာရွိႀကီးမ်ား ပညာမ်ားကို လက္ဆင္႔ကမ္းအမြမ်ား ပို႔ခ်သင္ေပးသူ ဆရာ ဆရာမႀကီးမ်ား ပညာအေမြမ်ားကို လက္ဆင္႔ကမ္းသင္ယူေနသူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပမႈမ်ား ေတာင္းခံခ်က္မ်ား စာရင္းဇယားမ်ား တိုးတက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ခရီးတြင္မႈမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ား စာတမ္းမ်ား သုေတသနမ်ား အဆင္ေျပျခင္း မေျပျခင္း အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ႔ပါးလာျခင္း တိုးပြားလာျခင္း စသည္တို႔ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲတြင္ ေမးျမန္းျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင္႔သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးၾကရန္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။
 
အထူးသျဖင္႔ ေက်ာင္းကေပးေသာ ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက အမွန္တကယ္ ဖတ္ၾကသည္လား ပစ္ထားၾကသည္လား ေရဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား ရုပ္ျမင္သံၾကားသင္ခန္းစာမ်ားကို ေစာင္႔ၾကည္႔ကာ နားေထာင္ သင္ယူျခင္း ရွိသည္ မရွိသည္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ learning centre မ်ား ကြန္ျပဴတာမ်ား အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကား ေပးျခင္းမ်ား ရွိသည္ မရွိသည္ multi-media class room မ်ား lectureတန္းမ်ား လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနျခင္းမ်ား ရွိသည္ မရွိသည္ အဆင္ေျပသည္ မေျပသည္တို႔ကို ေလ႔လာေစာင္႔ၾကည္႔ကာ maintain ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား update ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကဖို႔ရန္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား မိဘ ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကပါသည္။
 
စာစဥ္ေျဖဆိုတင္သြင္းျခင္းစနစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္သင္ယူေလ႔လာႏိုင္ေစရန္ စာေမြးပြဲမေျဖဆိုမီ အေတြ႔အၾကံဳရွိေစရန္ ေလ႔က်င္႔ေစလိုျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ အမွတ္ ၂၀ ဖိုးေျဖဆိုခြင္႔ ျပဳထားေပးျခင္း ျဖစ္ကာ စာေမးပြဲေျဖဆိုျခင္းတြင္ ရရွိလာေသာ အမွတ္ရလဒ္မ်ားႏွင္႔ေပါင္းစပ္ကာ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရႈံးနိမ္႔ျခင္းမ်ားကို အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးလွ်က္ရွိသည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ေျဖဆိုေလ႔က်င္႔မႈ ရွိသည္လား ဆိုသည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အျဖစ္မွန္မ်ား သရုပ္မွန္မ်ား ကို တာဝန္ရွိသူ တာဝန္သိသူ ဌာနဆိုင္ရာ လူႀကီးမင္းမ်ားက ေလ႔လာသံုးသပ္ကာ ျပဳျပင္ေပးသင္႔သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးကာ ထိန္းမတ္ေပးသင္႔သည္မ်ားကို ထိန္းမတ္ေပးရန္ တည္႔မတ္ ေပးရန္ လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ယခု လက္ရွိ ျပင္ပ အေဝးသင္တကၠသလိုလ္ေလာကတြင္မူ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုတို႔သည္ကား ရယ္ဒီမိတ္ အဆင္သင္႔ ေျဖဆိုျပီးသား ျဖစ္ေသာ စာစဥ္မ်ားကို ၁၀၀၀က်ပ္ ၁၅၀၀က်ပ္ ၂၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ ေပးဝယ္ၾကကာ အလြယ္တကူပင္ ကူးယူေရးသားျခင္း အေလ႔အထမ်ားကသာေခတ္စားေနကာ အေဝးသင္တကၠသိုလ္၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေခတ္ ေရစီးေၾကာင္း တစ္ခုအသြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ျပန္လည္ေလ႔လာကာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ပညာရွင္မ်ား ဆရာ ဆရာမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခြင္႔ရွိေသာ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ပညာေရး စနစ္သစ္မ်ားျဖင္႔ အစားထိုးေပးရန္လည္း လိုအပ္လ်က္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။
 
အနီးကပ္ ရက္တို ၁၀ရက္သင္တန္းေပးေသာ ကိစၥကို ျပန္လည္ကာ ေသခ်ာေလ႔လာသံုးသပ္ၾကည္႔လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထို အနီးကပ္ ရက္တို ၁၀ရက္သင္တန္းကို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ သင္ယူကာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ၂ရက္ ၅ရက္ တစ္ပတ္အတြင္းတြင္ စာေမးပြဲႀကီးကို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ေျဖဆိုရျခင္းကို ၾကည္႔လွ်င္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေတာ္ဆံုး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ ထားသကဲ႔သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ပံုမွန္ ေန႔စဥ္တက္ရျပီး ပထမႏွစ္ဝက္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ ေျဖဆိုရေသာ day ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္စာ ပညာသင္ႏွစ္ကို ၂ႀကိမ္ခြဲေျဖဆိုခြင္႔ရရွိထားျပီး ပရယ္တီကယ္မ်ား လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာမ်ား ကလည္း အမွတ္မ်ားရရွိကာ အကယ္၍ က်ရႈံးေသာဘာသာရပ္ ရွိပါကလည္း ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင္႔ ရရွိေနေသာအခ်ိန္တြင္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားတြင္မူ တစ္ႏွစ္စာပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၁၀ရက္အတြင္း အျပင္းအထန္သင္ယူေနရကာ ရက္ပိုင္းအတြင္း အတန္းတင္ စာေမးပြဲ မ်ားကို ေျဖဆိုေနရျခင္း က်ရံႈးခဲ႔ပါကလည္း ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင္႔မရွိဘဲ တစ္ႏွစ္လံုးနစ္နာရျခင္းမ်ားသည္ ပညာေရးတြင္ day တကၠသိုလ္ ႏွင္႔ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ားအၾကား ပညာေရး တန္းတူညီမွ်မရွိျခင္း ပညာသင္ယူမႈ အခြင္႔အေရးမတူညီျခင္း အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ားစြာရွိေနျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္ စိစစ္ကာ ျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ား အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည္႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာကလည္း ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။
 
တစ္ႏွစ္စာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၁၀ရက္အတြင္းအျပင္းအထန္သင္ၾကားျပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲႀကီးကို ေျဖဆိုၾကရသည္မွာ မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မွ် အမွန္တကယ္ ပညာရည္ျပည္႔ဝေသာ အရည္အခ်င္းစစ္တို႔ ရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ညက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အားကိုးအားထားျပဳထိုက္ေသာ လူသား အရင္း အျမစ္မ်ား ပညာတတ္မ်ား ပညာရွင္မ်ား ပညာရွိမ်ား အေျမာက္အမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူႏိုင္ပါ။ထိုအခါ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အဆင္သင္႔ေရးထားေသာ ရယ္ဒီမိတ္ စာဥ္မ်ားကိုဝယ္ယူကာ စာကူးခ်ကာ စာစဥ္မ်ားကို ေျဖဆို တင္သြင္းၾကျခင္း အျပင္သင္တန္းမ်ား က်ဴရွင္မ်ား တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားေသာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ၾကျခင္းမ်ားသည္ မျဖစ္မေန ေပၚေပါက္ လာရ ေလေတာ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ပင္ က်ဴရွင္မ်ား ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္လည္း လြယ္ကူလိမ္႔မည္ မဟုတ္ ေတာ႔ပါ။ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ေတာ္ အစိုးရက ေမွ်ာ္လင္ေတာင္႔တသည္မွာကား အရည္အခ်င္းျပည္႔ဝေသာ ပညာတတ္ ပညာရွိ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္မွ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ေပါက္ဖြားလာသူမ်ား ေပၚထြက္လာသူေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုသည္မွာကား စာစဥ္ကူးေျဖ အလြတ္က်က္ အျမန္ေျဖ အမွတ္ရ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရ ေက်ာင္းျပီး လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ အသံုးမတည္႔ ဘြဲ႔ရ အပယ္ခံ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေလးမ်ားမွာ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ လာေနပါသည္။အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကိုယ္တိုင္တို႔သည္လည္း အလြတ္က်က္ အျမန္ေျဖ အမွတ္ရ ဘြဲ႕ျမန္ျမန္ရ စနစ္ကို အမွားၾကာေတာ႔ အမွန္ထင္ကာ ထိုစနစ္ေနာက္သို႔ အမွတ္မ်ား ေနာက္သို႔ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေနာက္သို႔ လိုက္ေနၾကသည္႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေလျပီ။
 
အေဝးသင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည္႔ဝေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ မ်ား လုပ္သားအင္အားမ်ား labour force မ်ား အေလးထားအားကိုးရသည္႔ ပညာတတ္မ်ား ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အမွန္တကယ္ ေမ်ွာ္လင္႔ထားလွ်င္ ပညာသင္ယူခြင္႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပညာသင္ယူရာတြင္ ပညာသင္ေပးရာတြင္ ပညာသင္ေပးေသာ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ ယခုထက္ပို၍ ပညာသင္ယူခြင္႔မ်ား စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုျခင္းထက္ ပို၍ ထိေရာက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၏ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ား ကိုယ္တိုင္သင္ယူခြင္႔မ်ား စာတမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္း သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ဘြဲ႔လက္မွတ္ႏွင္႔ ဘြဲ႔ရရံုသက္သက္မဟုတ္ေသာ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ေစမည္႔ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားကို စာေတြ႔မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ သိနားလည္ကာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း အေတြးအေခၚမ်ားျဖင္႔ ကိုယ္တိုင္ ေရးသားျခင္း ျပဳစုျခင္း ေျပာဆိုျခင္း တင္ျပျခင္း စာတမ္းေရးျခင္း ႏႈတ္ေမး ႏႈတ္ေျဖမ်ားျဖင္႔ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ႏွင္႔ ဘဝလမ္းေပၚတြင္ တည္႔မတ္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ေစမည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္းကိုလည္း ပညာရွိတို႔ သတိျဖစ္ခဲမျဖစ္ေအာင္ သတိမမူ ဂူမျမင္မျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားက အၾကံျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ပညာမ်ားကိုသာ အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူခြင္႔ သင္ၾကားခြင္႔ နည္းစနစ္ မွန္မွန္ျဖင္႔ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာမ်ားျဖင္႔ သင္ၾကား ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားကို လံုးဝမေပးလွ်င္လည္း ျပႆနာတစ္ခုေတာ႔ မဟုတ္ပါ။ဘဝလမ္းေပၚတြင္ တကယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေအာင္လက္မွတ္ မ်ား ဘြဲ႕မ်ား အမွတ္မ်ားသည္ လံုးဝအသံုးမဝင္ေတာ႔ေပ အရည္အခ်င္း ရွိမွသာ အမွန္တကယ္ ပညာမ်ားကို လက္ေတြ႔ အားျဖင္႔ သိနားလည္ကာ ေသခ်ာက်နစြာ တတ္ေျမာက္ လာမွသာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေပလိမ္႔မည္။
 
အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား အမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပသူမ်ား အေထာက္အပံ႔ မရွိၾကသူမ်ား အားကိုးအားထားမရွိၾကသူမ်ား အလုပ္တစ္ဘက္ႏွင္႔လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနရင္း ေက်ာင္းတက္္ရသူမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အားနည္းေသာ နယ္ေဒသမ်ား စစ္ေဘးသင္႔ေဒသမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၾကေသာေၾကာင္႔ အဆင္မေျပၾကမႈမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိတတ္ျပီး အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာၾကားကပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစရန္ အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အလုပ္အေၾကြး ျပန္လည္ျပဳစုႏိုင္သူ ျဖစ္ေစရန္ အလို႔ငွာ ပညာေရးကို ငုပ္မိသဲတိုင္ တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္ ႀကိဳးစားေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူကေလးမ်ား၏ အခ်ိန္မ်ားကို အင္အားမ်ားကို စိတ္ဓါတ္ ေရးရာမ်ားကို ျဖဳန္းတီးပစ္သကဲ႔သို႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ပပ္ၾကားအက္ေနေသာ လယ္ကြင္းမ်ား အမႈိက္ပံုမ်ား ေတာမ်ား ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား ျမိဳ႔စြန္ျမိဳ႕ဖ်ားမ်ားမွ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္းရွိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ျပန္လည္ ေနရာေပးရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ေက်ာ္လြန္လ်က္ပင္ ရွိေနေလျပီ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသို႔သြားေသာ ခရီးတြင္ bus ကားမ်ားေပၚ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ မလိုအပ္ပါဘဲ က်န္႔ၾကာကာ အခ်ိန္မ်ား ကုန္ေန ၾကသည္ကေတာ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတိုင္း အတြက္ မိဘမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတာ္ အတြက္ အလြန္ပင္ ဝမ္းနည္းစရာ ႏွေမ်ာစရာ စိတ္ပ်က္စရာ ညည္းေငြ႔စရာ စိတ္နာစရာ ေကာင္းလြန္း လွေပေတာ႔ သည္။
 
ေက်ာင္းဝင္ခြင္႔ေလွ်ာက္လႊာ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ နံပါတ္(၅-၆)တြင္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မသည္ မည္သည္႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတြင္မွ် ပါတီဝင္မဟုတ္ပါ။ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ႔သည္႔ အေထာက္အထားကို ပူးတြဲတင္ျပပါသည္။ (ပါတီဝင္ျဖစ္ခဲ႔သူမ်ားသာ)ဆိုသည္႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းတပါးသားမ်ား အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး အဂၤလန္ႏိုင္ငံသားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္႔ ေခတ္ကာလမ်ားကပင္လွ်င္ ထို႔ကဲ႔သို႔ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ခဲ႔ျခင္းမ်ိဳးမ်ား ရွိခဲ႔လွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႔လို တိုင္းက်ိဳးျပည္ျပဳပုဂိၢဳလ္မ်ားတို႔သည္ ေပၚထြန္းလာေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ။ထိုအခ်ိန္ကပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးကိစၥမ်ားကို တာဝန္သိသိျဖင္႔ တာဝန္ယူကာ တာဝန္ခံကာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ျဖင္႔ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ အနစ္နာခံကာ လူငယ္ဘာသာဘာဝမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား ဘဝ၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ား ႏွင္႔ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံသားအားလံုးတို႔အတြက္ စေတးေနခဲ႔ၾကျပီ ျဖစ္သည္ကို ျပည္လည္ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ကာ ျဖဳတ္သင္႔သည္ကိုျဖဳတ္ ပယ္သင္႔သည္ကိုပယ္ ျပင္သင္႔သည္ တို႔ကို ျပင္ကာ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကို ျပည္သူႏွင္႔အတူ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ခဲ႔ယံုမွ်မက ေက်ာ္လြန္ခဲ႔ျပီျဖစ္ပါသည္။
 
ဤမွ် အရြယ္ေကာင္းေသာ စြမ္းအားရွိေသာ အင္အားရွိေသာ အခ်ိန္ေကာင္းေသာ အစြမ္းထက္ေသာ ပညာရည္ျပည္႔ဝေသာ စိတ္ဓါတ္သန္မာေသာ ခံယူခ်က္ ျပင္းထန္ေသာ မရမေန မျဖစ္မေန မေလ်ာ႔ေသာ ဇြဲ လံုလ ဝရိယမ်ားေကာင္းေသာ အတၱ မာန္မာန ေမာဟမ်ား မရွိေသးေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ တာဝန္ႏွင္႔ ဝတၱရား မ်ားကို မလုပ္လွ်င္ မေျပာလွ်င္ မည္သူေတြက လုပ္ရေတာ႔မည္နည္း။ငယ္ရြယ္သူ မရင္႔က်က္ေသးသူ စိတ္ဓါတ္မ်ား ေပ်ာ႔ညံ့ေသးသူ ခံယူခ်က္မခိုင္မာေသးသူ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားနာမလည္ေသးသူ ဥပေဒမ်ားကို မသိေသးသူမ်ားဟု ထင္ရပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို စနစ္တက် သင္ယူေစကာ အဆင္႔အတန္းရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး တရားမွ်တေသာ ႏိုင္ငံေရး မွန္ကန္ညီညြတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္လာေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ တကၠသိုလ္မ်ားက တာဝန္ယူကာ လိုေနေသာေနရာ ဟာေနေသာကြက္လပ္ လစ္ေနေသာအကြက္အကြင္းမ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းကာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ကူညီေဖးမကာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင္႔အျဖစ္ပါဝင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။
 
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ
Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s