ျမန္မာနိုုင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA)အား သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ၊ က်င္႔ဝတ္စည္းကမ္းနွင္႔ မညီတဲ႔အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ျပန္

34320733_1092846864218562_9155204089754157056_n

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၄ ဇြန္ ၂၀၁၈

ျမန္မာနုုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ နည္းဥပေဒ၊ သတင္းမီဒီယာက်င္႔ဝတ္နွင္႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ….

၈-၁ ။ မရိုုးေျဖာင္တဲ႔ နည္းလမ္းျဖင္႔သတင္းရယူျခင္း၊

၂၁-၁ ။ရဲတပ္ဖြဲ႔နွင္႔ အျခားအာဏာပိုုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ သတင္းေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၂၁-၂ ။တရားရုံးဆိုုင္ရာအမိန္႔အရ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု လံုုျခံဳေရးအာဏာပိုုင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။
စတဲ႔စည္းကမ္းခ်က္ေတြကိုု ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္သည္႔ဟုု ျမန္မာနိုုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ စစ္ေဆးဆံုုျဖတ္ခ်က္ေတြအရ ျမန္မာနိုု္င္ငံ မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း (MCRA) ကိုု သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊က်င္႔ဝတ္နွင္႔စည္းကမ္းမ်ားကိုု ေလးစားလိုုက္နာျခင္းမရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ဇြန္လ (၄)ရက္ေန႔ ေၾကညာထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။

အခုုလိုုေၾကညာခ်က္ထုုတ္ျပန္ခံလိုုက္ရတဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာနိုုင္ငံအနွံ ဗဟိုု၊ ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသၾကီး၊ ခရိုုင္၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း အဆင္႔ဆင္႔ အထိ ျမန္မာနိုုင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ား အသင္း (MCRA) ဆိုုျပီး လိုုက္လံဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s