မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုုမွန္၊ အ႒မေန႔အစည္းအေဝး

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၂၁ ဇြန္ ၂၀၁၇

ဒုုတိယၾကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းရဲ႕ ပံုုမွန္အစည္းေဝးက်င္း ပလာတာ (၆)ၾကိမ္ ေျမာက္ရွိေနပါျပီ။(၆)ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းေဝး(သိုု႔)အ႒မ ပံုုမွန္အစည္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုုးရက္ အ႒မေန႔(သိုု႔) ၈ ရက္ေျမာက္ေန႔အစည္း အေဝးကိုု ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးအစည္းေဝးခန္းမမွာက်င္းပခဲ႔တာပါ။

(၈)ရက္ေျမာက္ေန႔အစည္းေဝးဟာ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္ပံုုမွန္အစည္းအေဝးရဲ႕ ေနာက္ဆံုုးရက္ အစည္းအေဝးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔အစည္းအေဝးကိုု ဗမာ၊ကရင္၊ပအိုုဝ္းတိုုင္းရင္းသားေရး ရာဝန္ၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္(၃)ဦးက ခြင္႔တိုုင္ၾကားခဲ႔လိုု႔ ကိုုယ္စားလွယ္ (၂၈)ဦး တက္ေရာက္ေ ဆြးေႏြးခဲ႔တာပါ။

အစည္းေဝးမွာ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးမွ “၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္နွစ္၊အေျခခံပညာ တကၠသိုုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ တစ္နိုုင္ငံလံုုးေအာက္ခ်က္ပထမရရွိမႈကိုု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဝမ္းသာေၾကာင္းအဆိုု”တင္သြင္းလာတဲ႔အတြက္ က်ိဳက္မေရာက္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ိဳးျမင္႔၊ ေရးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာမင္းစိုုးလင္း၊ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းတိုု႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးလိုု႔ အဆိုုကိုု လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ဆံုုးျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရး၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႔ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ၾကီး ဦးဝ႑ေက်ာ္မွ ျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႔မွ အိမ္ယာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည္႔ေျမေနရာ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပလိုု႔ အဆံုုးျဖတ္ယူမွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းအား မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုုးျဖတ္ရယူရာမွာေတာ႔ ဥပေဒ အခန္း၊ပုုဒ္မ တစ္ခ်က္ျခင္းအလိုုက္ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားရယူျပီး ဥပေဒအျဖစ္အတည္ျပဳဆံုုးျဖတ္နိုုင္ခဲ႔ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s