မြန္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္ ဘာေတြကတိသစၥာျပဳခဲ႔လဲ

This slideshow requires JavaScript.


ေမာ္လျမိဳင္၊ ၃၁ မတ္ ၂၀၁၇

မြန္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ နိုုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခံရတဲ႔ ဦးမင္းမင္းဦး သည္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအတြင္း တက္ေရာက္ လာတဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နွင္႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ

“ကၽြနိုုပ္ ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ျပည္ေထာင္စုုသမၼတ ျမန္မာနိုုင္ငံေတာ္နွင္႔ နိုုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင္႔သိရိုုေသျပီး ျပည္ေထာင္စုုမျပိဳကြဲေရး၊တိုုင္းရင္းသား စည္းလံုုးညီညႊတ္မႈမျပိဳကြဲေရး၊အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ႔ခိုုင္ျမဲေရးတိုု႔ကိုု ထာဝရ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ကၽြန္ုုပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒနွင္႔ နိုုင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒမ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ ေရွာက္ပါမည္။ ကၽြနိုုင္ထမ္းေဆာင္ရမည္႔ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ကို ေျဖာင္႔မတ္ မွန္ကန္စြာျဖင္႔ ကိုုယ္စြမ္းရွိသ၍ ဥာဏ္စြမ္းရွိသ၍ အစြမ္းကုုန္ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟုု ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ေၾကျငာ၍ ကတိသစၥာျပဳပါသည္”

လိုု႔ ကတိသစၥာျပဳတိုုင္တည္ခဲ႔ပါတယ္။

Mawlamyine Daily

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s