နိုုင္ငံေတာ္သမၼတနွင္႔အစိုုးရအဖြဲ႔အား ၾကိဳဆိုုဂုုဏ္ျပဳ စတုုဒီသာေကၽြး

This slideshow requires JavaScript.


ေမာ္လျမိဳင္၊၃၁ မတ္ ၂၀၁၆

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၊မရမ္းကုုန္းရပ္၊ကမ္းနားလမ္းမွာ နိုုင္ငံေတာ္သမၼတနွင္႔အစိုုးရအဖြဲ႔အားၾကိဳဆိုုဂုုဏ္ျပဳသည္႔အေနျဖင္႔ စတုုဒီသာ ေကၽြးေမြးေနသည္႔ ျမင္ကြင္းဓါတ္ပံုုမ်ား။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s