ေစ်းမ်ားမီးေဘးလံုုျခံဳေရးနွင္႔ကာကြယ္ေရး ေမာ္လျမိဳင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ လက္ေတြ႔သရုုပ္ျပ

This slideshow requires JavaScript.

ေမာ္လျမိဳင္၊ ၁၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆

ေမာ္လျမိဳင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ေမာ္လျမိဳင္ရွိေစ်းမ်ား မီးေဘးလံုုျခံဳေရးနွင္႔ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမိဳင္ရတနာ ေစ်းအတြင္း ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က လက္ေတြ႔သရုုပ္ျပ မီးျငိ္မ္းသတ္ေနၾကတာပါ။

လက္ေတြ႔သရုုပ္ျပဖိုု႔ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕က မီးသတ္ကား ၅ စီးနွင္႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂၅ ေယာက္က လက္ေတြ႔သရုုပ္ျပခဲ႔ၾကပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s